โปรแกรมทัวร์จันทบุรี

กินปู ล่องแพ ดูเหยี่ยวแดง ทะเลแหวก จันทบุรีโปรแกรมทัวร์ ทะเลแหวก - จันทบุรี (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 

08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

08.30 น. ออกเดินทางจาก แหลมฉบัง มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง 

11.00 น. นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดพลอยจันทบุรี สถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอย ของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอย ซึ่งเป็นแหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน 

14.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าของเมืองจันทบุรี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งนั้น ที่ไม่ควรพลาดชมเห็นจะเป็น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย 

15.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” 

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

09.30 น. หลังจากนั้นเดินทางยัง อ.ขลุง 

10.30 น. แวะเที่ยวชมวิวที่ "จุดชมวิวเนินนางพญา" เป็นจุดชมวิวริมทาง ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ของเนินเขาริมชายฝั่ง บริเวณจุดชมวิวนี้ ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมส่วนที่เป็นปลายด้านหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน และอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ได้ชมช่วงของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่โค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ที่ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด 

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. เดินทางถึง อ.ขลุง นำท่านลงสู่ ท่าเรือ อ.ขลุง ล่องแพล่องสู่ "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" ผ่านชมผืนป่าชายเลนชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่งดงามของท้องทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงปลา หอยตลอดสองข้างทาง 

15.00 น. นำท่านเที่ยวชม เหยี่ยวแดง, ทะเลแหวก, หมู่บ้านชาวประมงเกาะจิก, และไหว้ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุ 

16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท 

17.30 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” และ พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท 

10.30 น. เดินทางไปยัง น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระพระนางเรือล่มบรรจุพระ อังคารพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ.2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วมาก ร่วมกันทำบุญให้อาหารปลาด้วยการซื้อถั่วฝักยาวและอาหารเม็ดเลี้ยงปลาพลวงซึ่งมีอยู่ อย่างมากมายบริเวณน้ำตก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. แวะเที่ยว วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วย พลังศัทธาของพุทธศาสนิกชน แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย 

14.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และ แวะซื้อของฝาก


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)


-----------------------------------------------------โปรแกรมทัวร์ โฮมสเตย์จันทบุรี (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.00 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.แหลมสิงห์ 
12.00 น. เดินทางถึง "บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์" 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
13.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
15.00 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อไปทำ กิจกรรมล่องแพ และเพลิดเพลินกับการดูเหยี่ยว แบบชิวๆ 
17.00 น. จบกิจกรรมเดินทางกลับโฮมสเตย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
08.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากบ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ 
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โอเอซีสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดของไทย พบกับความน่ารักของโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์ หัวบาตรและปากขวด ที่จะมาแสดงโชว์ความสามารถให้ชม นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับพี่เบิ้ม โลมาสีชมพูแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย เช่น ให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนนมปลาคราฟ สปาปลา ปั่นเรือโลมา ฯลฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารนทีของโอเอซีสซีเวิลด์ 
13.00 น. เดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกพลิ้ว ชมความสวยงามของ นํ้าตกพลิ้ว และธรรมชาติที่เขียวขจี พร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารปลาพลวงหินที่มีอยู่นับร้อยตัวในทุกชั้นของนํ้าตกพลิ้วตามอัธยาศัย 
15.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิภาพ และ แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ โฮมสเตย์ - จันทบุรี (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก วิภาวดี โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 
11.00 น. เที่ยวชม ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร (แม่น้ำจันทบุรี) ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน เป็นที่ให้ช็อปปิ้ง ขายของกินต่างๆ ตามตึกเก่าๆ แบบโบราณ 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติสร้างจากไม้ตะเคียนทอง ระยะทางยาว 850 เมตร ตัดผ่านป่าชายเลนมีไม้แสม ไม้ลำพู และโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งเพาะพันธุสัตว์น้ำที่สำคัญ 
14.30 น. นำท่านเที่ยวชม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบนิเวศน์และพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ 
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พัก… 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” (ติดชายหาด) พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
22.30 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 
08.30 น. แวะเที่ยวชมวิวที่ "จุดชมวิวเนินนางพญา" เป็นจุดชมวิวริมทาง ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ของเนินเขาริมชายฝั่ง บริเวณจุดชมวิวนี้ ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมส่วนที่เป็นปลายด้านหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน และอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ได้ชมช่วงของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่โค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ที่ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด 
09.30 น. แวะเที่ยวชม จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม สามารถเดินทอดน่องชมวิวสวย ๆ บนสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพื่อสักการะ "เจดีย์บ้านหัวแหลม" 
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.แหลมสิงห์ 
11.30 น. เดินทางถึง "กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์" 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (เติมไม่อั้น) 
13.00 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น -หอกระโดด 8 เมตร -ภูเขาสไลเดอร์ 5 เมตรหมอนกระโดด 6,3 เมตร -แทรมโพลีนน้ำ -ม้าโยกน้ำ -สไลเดอร์เด็ก -สนามวอลเล่ย์บอลน้ำ -พายเรือคายัค -สไลเดอร์ 9 เมตร ตามอัธยาศัย 
14.30 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อไปทำ กิจกรรมล่องแพ และเพลิดเพลินกับการดูเหยี่ยว แบบชิวๆ 
17.00 น. จบกิจกรรมเดินทางกลับโฮมสเตย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล / (เติมไม่อั้น) 
18.30 น. เชิญท่านสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ (แบบร้องรวม) ตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (ชา กา แฟ ข้าวต้ม) 
09.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น -หอกระโดด 8 เมตร -ภูเขาสไลเดอร์ 5 เมตรหมอนกระโดด 6,3 เมตร -แทรมโพลีนน้ำ -ม้าโยกน้ำ -สไลเดอร์เด็ก -สนามวอลเล่ย์บอลน้ำ -พายเรือคายัค -สไลเดอร์ 9 เมตร ตามอัธยาศัย 
11.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากกลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. แวะไหว้พระที่ วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วย พลังศัทธาของพุทธศาสนิกชน แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย 
15.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิภาพ และ แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องพักแบบรวม) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------