โปรแกรมทัวร์ระนอง

ดำน้ำดูปะการังเกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-ระนองโปรแกรมทัวร์ดำน้ำดูปะการัง เกาะกำ - เกาะค้างคาว - เกาะญี่ปุ่น - ระนอง (1 วัน)

รายละเอียดของโปรแกรม:

07:30 น.    เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ เมืองระนอง 

08:30 น.    เจ้าหน้าไกด์บรรยายเพื่อความพร้อมสู่เกาะกำ - เกาะค้างคาว - เกาะญี่ปุ่น และนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือแหลมสน

09:00 น.     เดินทางถึงท่าเรือ แหลมสน นำท่านลงเรือเพื่อพาท่านมุ่งหน้าสู่แรกคือ เกาะค้างคาว 

10.00 น.    หลังจากนั้นเชิญท่านดำน้ำที่ จุดดำน้ำของเกาะค้างคาว ซึ่งเป็นเกาะงดงามที่ยังเป็นธรรมชาติไม่มีสิ่งก่อสร้าง ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลใสมาก และชมโลกใต้ทะเลปะการัง  ซึ่งมีปลาทะเลนาๆชนิดมีทั้งปลานีโม่ ปลาเสือ ปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะเป็นที่พักของฝูงค้างคาวแม่ไก่  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะค้างคาว

11.30 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) เป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นชาวหาดโค้งจนเกือบเข้ามาติดกัน ซึ่งเป็นรูปเขาควาย มีลักษณะคล้าย ลากูน มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการังได้ตลอดแนว รอบ ๆ เกาะ

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนเกาะแบบข้าวกล่องปิกนิก

14.00 น.    หลังอาหารเดินทางถึง เกาะญี่ปุ่น (เกาะกำกลาง) เป็นเกาะที่มีทรายละเอียดอ่อนนุ่มเท้าขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่นซึ่งแต่ก่อนเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่นชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น

14.30 น.    หลังจากนั้นเรือออกจากเกาะญี่ปุ่น มุ่งหน้ากลับท่าเรือบนฝั่ง

15.30 น    เดินทางถึงฝั่ง เชิญท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จุดบริการ 

17.30 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 

3. ค่าสน็อกเกิ้ลดำน้ำ

4. ค่าประกันการเดินทาง 

5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

6. ค่าเจ้าหน้าที่บริการ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมา

1. เตรียมชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2. เตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ

 

----------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

---------------------------------------