ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

ทัวร์ฉะเชิงเทรา,วัดโสธรวรารามวรวิหาร,วัดสมานรัตนาราม,คุ้มวิมานดิน,ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี,ตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ด,วัดวีระโชติธรรมาราม, เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน,วัดชมโพธยาราม,วัดหงษ์ทอง,ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี,สวนปาล์มฟาร์มนก,วัดโพรงอากาศ,บ้านสวนเมล่อนโปแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ-ฉะเชิงเทรา (1 วัน)

กำหนดการท่องเที่ยว:

07.00 น. ออกเดินทางจาก ศรีราชา โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ฉะเชิงเทรา พร้อม บริการอาหารว่าง Snack (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง

09.00 น. เดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม นำท่านไหว้พระที่ วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (เป็นวัด Highlight ของฉะเชิงเทราซึ่งรองจากวัดโสธรวรารามวรวิหาร)                             

10.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านไปยัง ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า  เพื่อนำท่าน ล่องเรือรอบเกาะลัด นำท่านชมวิถีชีวิตริมน้ำ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามบนเกาะลัด ===> ชมวัดปากน้ำโจ้โล้ ===>ชมวัดคุ้งกร่างภาราม===>และ ชมอุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน โดยใช้เวลาล่องเรือไปกลับประมาณ 2 ชั่วโมง                                               

12.00 น. นำท่านขึ้นรถเพื่อพาท่านไปยัง ร้านอาหาร

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำทุกท่านสักการะ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2449 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า “วัดจีนประชาสโมสร” ส่วนชื่อภาษาจีนของวัด คำว่า “ฮก แปลว่าวาสนา โชคลาภความมั่งมีศรีสุข เล้งหรือ เล่ง หมายถึง มังกร                     

14.00 น. นำทุกเที่ยวชม ตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีวิถีชีวิตเดิมที่โดดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ (เปิดในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ (วันธรรมดาร้านอาหารริมน้ำ และร้านอาหารบางร้านยังคงเปิดขาย)                 

15.30 น. แวะให้ท่านได้ กราบนมัสการขอพรจาก องค์หลวงพ่อพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร                                              

16.30 น. เดินทางไปซื้อของฝากที่ร้านปูกะเอ

17.00 น. เชิญท่านแวะซื้อของฝาก ร้านปูกะเอเป็นร้านเบเกอรี่ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทราตามอัธยาศัย                                

17.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ....

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้เดินทาง 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 

2. ค่าอาหาร 2 มื้อ

3. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-------------------------------------

 

โปแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ-ฉะเชิงเทรา (2 วัน 1 คืน)

วันแรก: 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้/บัสปรับอากาศ  มุ่งหน้าสู่ ฉะเชิงเทรา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ขั้น มุ่งหน้าสู่ ฉะเชิงเทรา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

09.00 น. ลูกทัวร์เดินทางถึงพร้อมกันที่ วัดสมานรัตนาราม นำท่านไหว้พระที่ วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (เป็นวัด Highlight ของฉะเชิงเทราซึ่งรองจากวัดโสธรวรารามวรวิหาร)                     

10.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านไปยัง ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า  เพื่อนำท่าน ล่องเรือรอบเกาะลัด นำท่านชมวิถีชีวิตริมน้ำ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามบนเกาะลัด ===> ชมวัดปากน้ำโจ้โล้ ===>ชมวัดคุ้งกร่างภาราม===>และ ชมอุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน โดยใช้เวลาล่องเรือไปกลับประมาณ 2 ชั่วโมง                                   

12.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสเพื่อพาท่านไปยัง ร้านอาหาร

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เดินทางไป วัดจีนประชาสโมสร                       

14.00 น. นำทุกท่านสักการะ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2449 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า “วัดจีนประชาสโมสร” ส่วนชื่อภาษาจีนของวัด คำว่า “ฮก แปลว่าวาสนา โชคลาภความมั่งมีศรีสุข เล้งหรือ เล่ง หมายถึง มังกร                     

15.00 น. นำทุกเที่ยวชม ตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีวิถีชีวิตเดิมที่โดดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ (เปิดในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ (วันธรรมดาร้านอาหารริมน้ำ และร้านอาหารบางร้านยังคงเปิดขาย)                                     

16.30 น. เดินทางถึงที่พัก Check In เข้าสู่ห้องพัก “โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระ                                                  

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 

18.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ คาราโอเกะ  และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

 **เรามีวิ MC ดำเนินงานเลี้ยงให้ตลอดจนจบงานเลี้ยง **

 22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง:

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก

09.30 น. แวะให้ท่านได้ กราบนมัสการขอพรจาก องค์หลวงพ่อพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร                              

10.30 น. นำทุกท่านสัมผัสแบบบ้านๆที่ คุ้มวิมานดิน ชมเครื่องปั้นดินเผาน่ารักๆในแหล่งผลิตที่เป็นธรรมชาติแล้ว, ชมบ้านดิน หรือลองปั้นดินดูสักชิ้น ชมวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง ของชาว อ.คลองเขื่อน และซื้อของฝากจากธรรมชาติกลับบ้าน ในดินแดนอันเงียบสงบ                                      

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. เดินทางไปซื้อของฝากที่ร้านปูกะเอ

13.30 น. เชิญท่าน ร้านปูกะเอเป็นร้านเบเกอรี่ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทราตามอัธยาศัย               

14.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ....

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้เดินทาง 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถรถบัสปรับอากาศ 20 ที่นั่ง และ รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง) 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี

           บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  

           เลขที่บัญชี 416-2-56257-1  

           ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

ส่วนที่เหลือชำระดังนี้ 

1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้

-----------------------------------  

 หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท์: 081-4206260 

 เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com 

Email Address: [email protected]  

-------------------------------------