ท่องเที่ยวนครราชสีมา

ทัวร์นครราชสีมา,เขาใหญ่,วังน้ำเขียว,ฟาร์มโชคชัย,น้ำตกเหวสุวัต,My Ozone Animal Club,พรีโมเพียซซ่า,PB Valley เขาใหญ่,The Birder’s Lodge,พาโนราม่าฟาร์ม,ไร่ทองสมบูรณ์คลับ,วัดป่าภูหายหลง,Hokkaido Flower Park Khaoyai,บ่อน้ำผุดเขาใหญ่,ผาเดียวดาย,น้ำตกเหวนรกโปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ - ปากช่อง (1 วัน) 

(หมายกำหนดการเดินทาง) 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่น 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่-ปากช่อง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

10.00 น. เดินทางถึง ปากช่อง-เขาใหญ่ พาท่านสู่ หมู่บ้านอิตาลีปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำทุกท่านชมและช็อปปิ้งที่ ตลาดน้ำกลางดง ตลาดน้ำกลางดงถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำศิลปะขนาดย่อม ที่เอาศิลปะเข้ามาปรับแต่งภายในบริเวณไม่ว่าจะเป็นเรือที่คล้ายเรือแบบแถบยุโรปสไตล์ไทยๆ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 

14.00 น. นำท่านชม ไร่องุ่นประภัฎสร เป็นไร่องุ่นอีกไร่หนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายในชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น มีน้ำองุ่นและน้ำมะขาม มีทิวทัศน์สวยงามฉากหลังเห็นภูเขาและพระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปากช่องและบุคคลทั่วไป 

15.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละ ชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 ช่วงที่ 

16.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

17.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก 

20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 


อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

2. ค่าอาหาร 3 มื้อ 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 

5. ค่าไกด์ / Staff 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 


หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 


------------------------------------ 


โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ – ปากช่อง -แอดเวนเจอร์ที่ทองสมบูรณ์คลับ (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่-ปากช่อง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

10.00 น. เดินทางถึง เขาใหญ่-ปากช่อง พาท่านสู่ หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี 

11.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มเห็ดที่ เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดและมี “ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป” นานาชนิด อาทิ ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนลวกจิ้ม ปลาหมึกบก ฯลฯ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ท หรือ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท 

14.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมผจญภัยมากมาย ณ ทองสมบูรณ์คลับ (ลูกค้าเสียค่าบัตรเล่นกิจกรรมเอง ประมาณ 150 บาท/กิจกรรม) เลือกสนุกกับกิจกรรมแนว Adventure ที่ท่านชื่นชอบได้แก่ 

(1.) ATVs ( 2). CART CROSS (3.) GOCART (4.) LUGE (สกีบก) (5.) FLYING FOX (6.) โรดิโอจักรกล 

(7.) ฝึกขี่ม้า (8.) ถ่ายภาพสไตล์คาวบอย หรืออินเดี้ยน (9.) Paint gun (10.) Bumper boat เป็นต้น 

17.00 น. จบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักรีสอร์ท 

09.30 น. นำทุกท่านชมและช็อปปิ้งที่ ตลาดน้ำกลางดง ตลาดน้ำกลางดงถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำศิลปะขนาดย่อม ที่เอาศิลปะเข้ามา ปรับแต่งภายในบริเวณไม่ว่าจะเป็นเรือที่คล้ายเรือแบบแถบยุโรปสไตล์ไทยๆ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 

10.30 น. นำท่านชม ไร่องุ่นประภัฎสร เป็นไร่องุ่นอีกไร่หนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายในชิมผลิตภัณฑ์แปร รูปจากองุ่น มีน้ำองุ่นและน้ำมะขาม มีทิวทัศน์สวยงามฉากหลังเห็นภูเขาและพระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปากช่องและบุคคลทั่วไป 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอย ประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่ง ตั้งอยู่บนเชิงเขา วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จ กลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้ พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดูถ้ำ ฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพๆ พร้อมแวะซื้อของฝาก 

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 


อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.ค่ารถตู้ /โค้ชปรับอากาศ 

2.ค่าที่พัก 1 คืน 

3.ค่าอาหาร 5 มื้อ 

4.ดนตรีคาราโอเกะ + Soft Drink 1 คืน 

5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 

7.ค่าไกด์ และ Staff 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 


------------------------------------ 


โปรแกรมกิจกรรม Outing - เขาใหญ่ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก  

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก เขตบางรัก กรุงเทพโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง                 

09.30 น. แวะให้ท่านชม มวกเหล็ก ฮิลไซด์ เป็นที่เที่ยวหนึ่งเดียวในอำเภอมวกเหล็ก ที่ถูกตกแต่งด้วยสวนสวยในสไตล์หมู่บ้านฮอลแลนด์ อีกทั้งยังเป็นที่ถ่ายรูปในดินแดนแห่งขุนเขา ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของ ธรรมชาติแวดล้อมด้วยทิวเขาลำธาร และสายหมอกยามเช้า อากาศเย็นสบาย ด้วยเขตพื้นที่โอโซนอันดับ 7 ของโลก                               

11.00 น. ออกเดินทางไป สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ เป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งนึ่งของมวกเหล็ก พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้ชมสวนดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลากสีสันอวดโฉมแบ่งบาน ละลานตา  โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปชมให้ไกลถึงภาคเหนือ ปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขา  บนพื้นที่กว่าร้อยไร่  มีให้ชมตลอดทั้งปี                                          

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางถึง "ไร่ทองสมบูรณ์คลับ" 

13.30 น. เชิญท่านทำ กิจกรรม (Training กับ วิทยากร) ภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย                                 

17.00 น. จบกิจกรรม 

17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "ไร่ทองสมบูรณ์คลับ"  หรือ “ภูวิวรีสอร์ท”       

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สอง    

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เชิญท่านทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น                   

15.00 น. ทำ กิจกรรม Team Building (การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) นั้นก็คือกระบวนการในการทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมีเป้าหมายร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคีกันได้เป็นอย่างดีที่สุด กระบวนการสร้างความสัมพันธ์นั้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ)         

16.30 น. จบกิจกรรม 

17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

*** โซดา น้ำแข็ง น้ำอัดลม น้ำเปล่า บุฟเฟ่ต์ 4 ชั่วโมง***              

*** ภายในงานเลี้ยงจะมี MC เป็นพิธีกรให้ตลอดงานเลี้ยง***              

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สาม  

08.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท             

09.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท   

11.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์...และแวะซื้อของฝาก


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2-3-4-5-6 ท่านต่อห้อง / มีห้องหลายแบบ)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย------------------------------------


การจองทัวร์ 


โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 


บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 


ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 


ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 


------------------------------------ 


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 


เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 


เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/


Email Address: [email protected] 


 

-------------------------------------