ทัวร์ปัตตานี

ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
(3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

- ถึงสนามบินนราธิวาสด้วยสายการยิน แอร์ อันดามัน รถรับจากสนามบินมายังจังหวัดปัตตานี
- เข้าที่พักโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
- รับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารมุสลิมในโรงแรม
- ออกเดินทางมายังมัสยิดกรีอเซะ สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่กับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
- นำชมสุสาน พญาอินทรา (สุลต่านอิสมาแอล ซ่าห์) กษัตริย์พระองค์แรกที่นับถือศาสนาอิสลาม
- ชมหมู่บ้านดาโต๊ะ
* สุสานมีรโฮมตันหยง (สุสานหลวง)
* สุสานโต๊ะปาแย อนุสรณ์สถานแห่งความศักดิ์สิทธิ์
* มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดดารุลนาอีม) ซึ่งสร้างร่วมสมัยกับมัสยิดกรีอเซะ
- ชมเมืองเก่าจะบังติกอ
* กำแพงวังจะบังติกอ (วังของพระยาวิชิตภักดี)
* มัสยิดจะบังติกอ (มัสยิดรายา)
* สุสานโต๊ะอาเยาะ (สุสานเจ้าเมืองปัตตานี)
* หมู่บ้านช่างทองเหลืองในอดีต
- ชมมัสยิดกลางปัตตานีที่สวยงาม
- ชมวิวทิวทัศน์ บริเวณอ่าวปัตตานี "อ่าวประวัติศาสตร์ แห่งคาบสมุทรมลายู"
- เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
- จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ปัตตานีและราตรีสวัสดิ์ 
 
วันที่สอง 
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมตลาดเช้ามุสลิมตามอัธยาศัย
- ออกเดินทางมายังวังยะหริ่ง
- ออกเดินทางมายังอำเภอสายบุรี เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ผ่านหาดมะรวด หาดราชรักษ์ หาดแฆแฆ
- ชมวังสายบุรี ของพระยาสุริยะสุนทร และวังพิพิธภักดี
- ชมหมู่บ้านปะเสยาวอ จังหวัดปัตตานี ที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ
- รับประทานาหารเที่ยงที่อำเภอสายบุรี
- ออกเดินทางมายังอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
- ชมหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน บ้านทอน จังหวัดนราธิวาสที่มีชื่อเสียง
  ในการต่อเรือกอและของจริง และเลือกซื้อเรือกอและจำลอง
- ออกเดินทางมายังมัสยิดตาโละมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อายุประมาณ 300 กว่าปี
  มีลักษณะเด่นคืออาคารทั้งหลังไม่ใช้ตะปู ก่อสร้างศิลปะไทยพื้นเมือง ผสมกับแบบจีนและมลายู ได้อย่างกลมกลืน
- รับประทานอาหารค่ำที่ร้านเจ๊ะกา อำเภอยี่งอ
- เข้าพักที่โรงแรมรอยัน ปริ้นเซส นราธิวาส
จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ปัตตานีและราตรีสวัสดิ์ 
 
วันที่สาม
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- รถรับจากโรงแรมมายังสนามบินนราธิวาส เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน แอร์ อันดามันฃ
จบกิจกรรมทัวร์ปัตตานี

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน 
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2-3 ห้อง) 
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------

การจองทัวร์ปัตตานี

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ปัตตานีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------