ทัวร์นครราชสีมา

ทัวร์ผายายเที่ยง,นั่งดริปกาแฟผายายเที่ยง,กิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้าผายายเที่ยงทัวร์ผายายเที่ยง,นั่งดริปกาแฟผายายเที่ยง,กิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้าผายายเที่ยง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์  ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขายายเที่ยง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ และ เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง ไกด์พาเล่นเกมส์แจกของขวัญระหว่างเดินทาง

10.00 น. เที่ยวชม จุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง มองเห็นถนนมอเตอร์เวย์ที่สวยงามและเส้นทางรถไฟ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน มีเขื่อนลำตะคองกั้นไว้ มีภูเขาโอบล้อม มีกังหันลมเขายายเที่ยง และความสดชื่นกับบรรยากาศบนเขื่อนลำตะคอง

11.00 น. เที่ยวชม จุดชมวิวกังหันลมเขายายเที่ยง  เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ สามารถปั่นจักรยาน ตากลมชมวิว และสัมผัสสายหมอกพร้อมแดดอ่อนๆ ยามเช้าได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งด้านบนเขาสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวของ เขื่อนลำตะคอง และ ทุ่งกังหันลม

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. นำท่านขึ้นรถสองแถวเพื่อพาท่านไปยัง ผายายเที่ยง ที่ผายายเที่ยงจะเป็นหน้าผาสูงที่ เป็นลานหินกว้าง สามารถให้เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อยู่ด้านล่างและสามารถมองเห็นแนวกังหันลมได้ ถือเป็นจุดที่ทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีลมพัดตลอดเวลาจึงทำให้บรรยากาศที่ผายายเที่ยงเย็นสบาย

14.00 น. เชิญท่าน นั่งดริปกาแฟ อยู่ริมผายายเที่ยงชมวิวไปพร้อมนั่งดริปกาแฟ ชิวๆ บนหน้าผา สามารถอุดหนุนชุมชนได้ ชุดอุปกรณ์ดริปกาแฟชุดละ 50 บาท กินกาแฟได้ประมาณ 3 แก้วช็อต (ค่าดริปกาแฟจ่ายเองนะครับ)

15.00 น. หลังจากนั้น ทำกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า บนหน้าผายายเที่ยง กิจกรรมปลูกลอยฟ้า เป็นการใช้หนังยางสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ให้ลอยขึ้นฟ้าและตกลงสู่พื้นป่า ถือเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ช่วยกันอนุรักษ์และส่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ 

16.00 น. จบกิจกรรมบนผายายเที่ยง

17.00 น. นำทุกท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก "เขายายเที่ยงฮิลล์รีสอร์ท" เพื่อเก็บสัมภาระ                                    

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ลานจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์                   

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง

22.30 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

09.30 น. แวะไหว้พระที่ วัดหลวงพ่อโต หรือ วัดโนนกุ่ม เป็นวัดสวยอีกแห่งในโคราช ผู้ที่ก่อสร้างวัดคือ สรพงศ์ ชาตรี ดาราดังของประเทศไทย และ ดวงเดือน จิไธสงค์ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทำให้ชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้ในอีกชื่อว่า วัดสรพงศ์                                              

10.30 น. แวะให้ท่านชม ฟาร์มโชคชัย ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านมาผ่านไปบริเวณแถวปากช่องก็จะต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างพูดถึง ???? ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรที่มีบรรยากาศดีแล้ว ที่นี่ก็ยังเป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

14.00 น. แวะให้ท่านชม ไร่องุ่นสุพัตรา เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย (ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง) มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด                          

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

(ทัวร์รับจัดผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปขึ้นไป)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง ) 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 
 --------------------------------------------------


ทัวร์เขายายเที่ยง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์  ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขายายเที่ยง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ และ เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง ไกด์พาเล่นเกมส์แจกของขวัญระหว่างเดินทาง

10.00 น. เที่ยวชม จุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง มองเห็นถนนมอเตอร์เวย์ที่สวยงามและเส้นทางรถไฟ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน มีเขื่อนลำตะคองกั้นไว้ มีภูเขาโอบล้อม มีกังหันลมเขายายเที่ยง และความสดชื่นกับบรรยากาศบนเขื่อนลำตะคอง

11.00 น. เที่ยวชม จุดชมวิวกังหันลมเขายายเที่ยง  เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ สามารถปั่นจักรยาน ตากลมชมวิว และสัมผัสสายหมอกพร้อมแดดอ่อนๆ ยามเช้าได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งด้านบนเขาสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวของ เขื่อนลำตะคอง และ ทุ่งกังหันลม

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. เชิญท่านทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking/outdoor) กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น                                                              

16.30 น. จบกิจกรรม

17.00 น. นำทุกท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก "เขายายเที่ยงฮิลล์รีสอร์ท" เพื่อเก็บสัมภาระ                                    

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ลานจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์                   

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง

22.30 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

09.30 น. แวะไหว้พระที่ วัดหลวงพ่อโต หรือ วัดโนนกุ่ม เป็นวัดสวยอีกแห่งในโคราช ผู้ที่ก่อสร้างวัดคือ สรพงศ์ ชาตรี ดาราดังของประเทศไทย และ ดวงเดือน จิไธสงค์ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทำให้ชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้ในอีกชื่อว่า วัดสรพงศ์                                              

10.30 น. แวะให้ท่านชม ฟาร์มโชคชัย ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านมาผ่านไปบริเวณแถวปากช่องก็จะต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างพูดถึง ???? ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรที่มีบรรยากาศดีแล้ว ที่นี่ก็ยังเป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

14.00 น. แวะให้ท่านชม ไร่องุ่นสุพัตรา เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย (ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง) มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด                          

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

(ทัวร์รับจัดผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปขึ้นไป)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง ) 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

 

การจองทัวร์เขายายเที่ยง

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

ทัวร์เขายายเที่ยงนี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

 

 -------------------------------------