ทัวร์เลย

ทัวร์ภูกระดึงทัวร์ภูกระดึง (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 
21.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

วันที่สอง 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นจัดสัมภาระให้ลูกหาบ เตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูกระดึง 
07.00 น. ทดสอบพลังหนุ่ม - สาว พิชิตยอดภูกระดึง ด้วยระยะทาง 5.5 กม. ลักษณะทางจะเป็นทางชันสลับทางราบ แต่เดินสะดวก เห็นทางเดินชัดเจน มีร้านค้าตลอดเส้นทาง ตามซำต่างๆ เช่น ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ ถึง หลังแป สิ้นสุดระยะความชัน เข้าสู่ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ระยะทางประมาณ 3.8 กม. 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนภูกระดึง (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย 
14.00 น. นำท่านนมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล ห่างจากที่พักประมาณ 600 เมตร ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าและทิวสนกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาหมากดูก ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 2.2 กม. 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นตามอัธยาศัย.
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ภูกระดึงและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศอันเหน็บหนาว นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ ผานกแอ่น 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้เราจะต้องเดินเที่ยวกันทั้งวัน ชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชม น้ำตกเพ็ญพบใหม่, น้ำตกโผนพบ, น้ำตกเพ็ญพบ, น้ำตกถ้ำใหญ่, ป่าเมเปิ้ล, น้ำตกธารสวรรค์ ชม สระอโนดาด บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารชม ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง แล้วมารอชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาหล่มสัก สัญลักษณ์ของภูกระดึง ที่ว่ากันว่าใครมาภูกระดึงแล้วมาไม่ถึงผาหล่มสัก ถือว่ามาไม่ถึงภูกระดึง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (ระยะทางอาจจะไกลหน่อย ประมาณ 9 กม.และหนาวเย็น ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม ทุกคนควรมีไฟฉายเป็นของตัวเองเพื่อความสะดวก) 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย.... 
23.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์ภูกระดึงและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นเก็บสัมภาระให้ลูกหาบ ออกเดินทางกลับตีนภูตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตีนภู (มื้อที่ 8) หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ ตลาดกลางดง 
22.00 น. 
จบกิจกรรมทัวร์ภูกระดึงและถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3-4 ท่านต่อห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 


-----------------------------------

การจองทัวร์ภูกระดึง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ภูกระดึง นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------