ทัวร์มหาสารคาม

ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
 (4 วัน 3 คืน)


วันแรก 
-กู่สันตรัตน์ 
-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
-บึงบอน
-รับประทานอาหารกลางวัน
-พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย 
- เช็คอินเข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์มหาสารคามและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
-กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) 
-อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
- เช็คอินเข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์มหาสารคามและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
-แก่งเลิงจาน 
-พระธาตุนาดูน 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 
-หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง 
- เช็คอินเข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์มหาสารคามและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ 
-บ้านแพง ตำบลแพง 
-วนอุทยานโกสัมพี 
-พระพุทธรูปยืนมงคล 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี 
-หมู่บ้านปั้นหม้อ 
- เช็คอินเข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมทัวร์มหาสารคามและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมดังกล่าวรับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่ารถตามโปรแกรม 
2.ค่าที่พัก 1 คืน ที่ 
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ 

-----------------------------------

การจองทัวร์มหาสารคาม

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์มหาสารคามนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------