ท่องเที่ยวมุกดาหาร

ทัวร์มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,วัดภูมโนรมย์,ตลาดอินโดจีน,หอแก้วมุกดาหาร,แก่งกะเบา,ไร่ภาสทอง,สะพานมิตรภาพไทยลาว 2,วัดดานพระอินทร์,วัดสองคอน,วัดพระศรีมหาโพธิ์โปรแกรมทัวร์ มุกดาหาร (1 วัน) 

รายละเอียดท่องเที่ยว:

07.00 น. รอรับท่านที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ให้การต้อนรับ 

08.00 น. นำท่านเที่ยวชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางไทรใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 7 กิโลเมตร โดยข้ามไปลงที่ บ้านนาแก เมืองคันทะบูลี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวแขวงสะหวันนะเขตไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยรูปแบบสะพานเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาวสะพานทั้งสิ้น 2,702 เมตร 

10.00 น. นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่ด้วย ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองนี้ไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหาร แต่เดิมเป็นเพียงศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุข 

11.00 น. ชม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปี หอแก้วมุกดาหารเป็นหอสูงภายในมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขง ชั้นบนสุด(ชั้น๗)เป็นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

13.00 น. นำท่านเดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ชม กลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของประติมากรรม ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง ๑๒๐-๙๕ ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปดูคล้ายรูปไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์ ซึ่งความคงทนของชั้นหินที่แตกต่างกันก็เนื่องจากการประสานของเนื้อทรายแตกต่างกัน หินทรายชั้นบนที่คงทนมีสีเนื้อหินเป็นสีน้ำตาล มีส่วนประกอบที่เป็นซิลิกาและเม็ดกรวดมาก ส่วนหินทรายชั้นต่ำลงมาที่ไม่คงทนมีสีของเนื้อหินเป็นสี 

ขาวจะมีส่วนผสมของคาร์บอเนตมากสภาพของธรณีวิทยา บริเวณกลุ่มหินเทิบประกอบด้วยหินชั้นของหมวดหินเสาขัวและกลุ่มหินภูพานของกลุ่มหินโคราช มีการลำดับชั้นหินอยู่ในมหายุคมีโซโซอิค ประกอบด้วยหินโคลน หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมนหนาประมาณ ๒๐๐ เมตร 

15.00 น. ลานมุจลินท์ เป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบ โดยมีป่าเต็งรังแคระล้อมรอบให้ความงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง มีพันธุ์ไม้พุ่มจำพวกข่อยหิน นางฟ้าจำแลง อ้นเหลืองและกระโดนดานเป็นส่วนประกอบ จุดเด่นของที่นี้ที่ไม่ควรมองข้ามคือกลุ่มดอกหญ้าของสังคมพืชขนาดเล็ก เช่น สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวงและดุสิตา ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ณ กลางลานแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงได้ด้วย 

16.00 น. เดินทางกลับที่พักที่โรงแรมมุกดาหาร 


อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 

(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

 

ราคานี้รวม; 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 

2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 

3. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 

4. ค่าไกด์นำเที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

------------------------------------

โปรแกรมทัวร์แขวงสะหวันนะเขต - สปป.ลาว - มุกดาหาร (1 วัน) 

รายละเอียดท่องเที่ยว:

08.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 

- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 

- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 

- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 

- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 

- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 

16.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 

- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน…ส่งและลาทุกท่าน… 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 


อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 

3. ค่าอาหาร 1 มื้อ 

2. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 

3. ค่าประกันการเดินทาง 

4. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

3. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง 

 

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. ชื่อ-สกุล พร้อมเลขประชาชน 13 หลัก 

2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 

 

------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์แขวงสะหวันนะเขต - สปป.ลาว - มุกดาหาร (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 

09.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 

- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 

- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 

- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 

- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 

- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 

16.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 

18.00 น. - นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) 

18.00 น. - รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2)ที่สวนอาหาร 

19.00 น. - สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและชมการแสดงโชว์พื้นเมือง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

22.00 น. - ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

- แวะซื้อและชมสินค้าที่ร้านโอท้อปลาว 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)ที่ร้านอาหาร 

- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน…ส่งและลาทุกท่าน… 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 

3. ค่าอาหาร 4 มื้อ 

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

3. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง 

 

เอกสารที่ต้องใช้ 

1. ชื่อ-สกุล พร้อมเลขประชาชน 13 หลัก 

2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 

 

------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ สะหวันนะเขต - สปป.ลาว - มุกดาหาร (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 

11.30 น. เจ้าหนาที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รับทุกท่านที่ สนามบินนครพนม ที่เที่ยวบิน 11.30 น. ของสายการบินนกแอร์ 

12.00 น. รถตู้ปรับอากาศ VIP นำท่านออกเดินทางจากสนามบินนครพนมเข้าตัวเมืองนครพนม 

12.30 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านแวะเที่ยวชม จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3 นครพนม โดยทางจังหวัดนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตีนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3 ไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไอซีซั่น อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 14กิโลเมตร รอบๆบริเวณ จัดเป็นจุดชมวิวที่สวย ปูพื้นสนามหญ้า มีห้องน้ำบริการ มีปลั๊กไฟ มีอาคารสำหรับล่างหน้าล่างตาแยกออกมาจากห้องน้ำ มีสวนสวยในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณสนามหญ้า 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการ องค์พญาศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราชหล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งตัว สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งประดิษฐานบนแท่นความสูง 5 เมตร ลักษณะขององค์พญานาคจะขดตัวและชูเศียร 7 เศียร พ่นน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนเดินทางมาเคารพ กราบไหว้ ขอพร ตลอดจนถ่ายภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้ 

15.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่าน ชมวิวแม่น้ำโขงที่ เขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

16.30 น. นำทุกท่านกลับที่พัก“โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม” 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเรือนริมน้ำ 

19.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินนครพนม 

21.00 น. เดินทางกลับโรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม 

09.00 น. แวะให้ท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (บ้านลุงโฮ) บ้านนาจอกหรือบ้านลุงโฮหรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 

10.30 น. ถึงอำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก 

11.30 น. นำทุกท่านชมและเลือกซื้อ ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารสวีทโฮมธาตุพนม 

13.30 น. นำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก 

14.30 น. เดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร 

15.30 น. เดินทางถึง มุกดาหาร นำท่านเที่ยวชม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปี หอแก้วมุกดาหารเป็นหอสูงภายในมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขง ชั้นบนสุด(ชั้น๗)เป็นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม 

16.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าที่พักที่“โรงแรมมุกดาหารแกรนด์” 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารนัดพบ 

19.00 น. แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร…เป็นตลาดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากในแถบอีสาน ถือว่าเป็นตลาดอินโดจีนที่ใหณ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญชายโขง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำหน่ายสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย จำพวก ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าพื้นเมือง เซรามิก เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม 

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

08.30 น. เดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร เพื่อเดินทางเที่ยวที่ สะหวันนะเขต – สปป ลาว 

09.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 

- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 

- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 

- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารลาวเฮ้า 

13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 

- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 

- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 

16.00 น. ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 

18.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “Savan Vegas Hotel & Casino " หรือ ระดับเดียวกัน 

19.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารลาวเด้อ 

20.00 น. เดินทางกลับ และ ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สี่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดินทางกลับฝั่งมุกดาหาร… 

09.30 น. เดินทางไปยังสนามบินนครพนม 

11.00 น. ส่งท่านขึ้นเครื่องที่เที่ยวบิน เวลา 12.00 น. 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รับส่งตามโปรแกรม 

2. ค่าที่พัก 3 คืน 

3. ค่าอาหาร 9 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ หรือ Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว 

3. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-นครพนม 

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

------------------------------------

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

 

------------------------------------ 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

-------------------------------------