ทัวร์ตาก

ทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซูทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู
 (4 วัน 3 คืน) 


วันเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ - แม่สอด จ.ตาก 
19.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับ 
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.แม่สอด (แวะเข้าห้องน้ำ.... ทานข้าวต้มรอบดึกระหว่างทางกันตามสบาย) 

วันที่สอง : แม่สอด - อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู 
03.00 น. ถึง อ.แม่สอด ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ระยะทาง 165 กิโลเมตร 1,219 โค้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
06.30 น. ถึง อ.อุ้มผาง เริ่มโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์น้ำตกทีลอซู 
นำท่านเข้าที่พัก สวนเรือนแก้วรีสอร์ท หรือ อุ้มผางบุรีรีสอร์ท บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยน ล่องแก่ง เก็บสัมภาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำใส่รถสองแถว จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่ง แนะนำให้ล่องในตอนเช้าอากาศไม่ร้อนและได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ผาเลือด (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ ขึ้นจุดชมวิวชั้น2และชั้น3 เดินทางกลับที่พัก (พักเต้นท์พร้อมหมอน ถุงนอน) 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวัน
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซูและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม : น้ำตกทีลอซู - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - สวนส้ม - ตลาดอุ้มผาง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกทีลอซู ในช่วงเช้ากันต่อ 
10.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับอุ้มผาง แวะชม สวนส้มอุ้มผาง 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังที่ วัดหนองหลวง จากนั้นนำท่านชมฝูงปลานานาชนิดที่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น และชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมการดำรงค์ชีวิตของชาวอุ้มผางที่ ตลาดอุ้มผาง นำท่านชม บ้านโบราณอุ้มผาง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้ารีสอร์ทกันตามสบาย 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซูและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ : ทะเลหมอกดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ริมเมย - กรุงเทพฯ 
05.30 น นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด 
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม จบโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์ 
ระหว่างทางเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า น้ำตกพาเจริญ แวะบริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (จัดอาหารกล่องมาจากรีสอร์ท มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอ และซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านที่ร้านเอ็มเอ็ม 
19.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
22.30 น. จบกิจกรรมทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซูและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสรับอากาศ และ รถท้องถิ่น 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. ค่าที่พัก 2 คืน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ล่องแก่งน้ำตกทีลอซูนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------