ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อ.เมืองกาญจนบุรี 
08.00 น. แวะให้รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวต้ม 
09.00 น. ออกเดินทางไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ 
10.30 น. เดินทางถึง เขื่อนศรีนครินทร์ นำท่านเที่ยวชม สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
11.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แพเขื่อนศรีนครินทร์ เช็คอินเข้าที่พัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนแพ 
13.30 น. นำท่าน ล่องแพชมทะเลสาบ ชมทัศนีย์ภาพและวิถีชีวิตที่เขื่อนศรีนครินทร์ 
14.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพถึงเกาะกลางทะเลสาบ 
15.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับการร้องเพลง กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ 
17.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านเล่น กิจกรรมทางน้ำ ตามอัธยาศัย 
19.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) บนแพ 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ 
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.00 น. จบทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ของวันแรกและราตรีสวัสดิ์ปิดเครื่องเสียง (มีไฟแสงสว่างให้ตลอดทั้งคืน) 

วันที่สอง 
08.00 น. ขอเชิญทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่แพ พร้อมกาแฟร้อนๆ กับธรรมชาติยามเช้าที่สดชื่น 
09.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านเล่น กิจกรรมทางน้ำ ตามอัธยาศัย 
10.00 น. แพเคลื่อนที่ออกจากเกาะล่องแพชมทะเลสาบยามขากลับของเขื่อนศรีนครินทร์ 
11.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่แพ 
12.00 น. ล่องแพกลับฝั่ง พร้อมออกเดินทางกลับไปยังน้ำตกเอราวัณ 
13.30 น. แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกันออสเตรเลียและฮอลันดาจำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า 
15.00 น. จบทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 


อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าที่พัก 1 คืน (บนแพ) 
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัวและ 
3. ค่าคาราโอเกะและ Soft Drink 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-----------------------------------

การจองทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์นี้เป็นของ: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  --------------------------------------