ทัวร์สระบุรี

ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 
09.30 น. ถึงที่พัก “ไร่กุสุมา หรือระดับเดียวกัน” และเก็บสัมภาระ 
10.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 7 ฐาน ดังนี้ 
(1.) สะพานทาร์ซาน (2.) สะพานโตงเตงสามเหลี่ยม (3.) ปืนตาข่าย (4.) กระรอกบิน 
(5.) สะพานโตงเตง (6.) สะพานท่อนซุง และ (7.) สะพานสลิงสองเส้น 
11.30 น. จบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
14.00 น. ทำ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิมความสมัคคีโดยทีมงานจาก เอจิเลนต์ ทัวร์ 
15.30 น. จบกิจกรรมสันทนาการ เชิญทุกท่าน เล่นน้ำตกในรีสอร์ท ตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ท่ามกลางธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม 
20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์สระบุรีและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น...บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ไร่ 
09.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละ 
ชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ 
มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 ช่วงที่ 
สวยงามที่สุดของน้ำตกจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เพราะน้ำใสและยัง 
ปลอดภัยแก่ผู้ลงเล่นน้ำเนื่องจากน้ำไม่เชี่ยวเหมือนในช่วง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
13.00 น. ออกเดินทางไป ล่องแก่งภูเกาะ ที่อำเภอมวกเหล็ก 
15.00 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง พร้อม Check out ออกจากรีสอร์ท 
16.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พักรีสอร์ท พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ในรีสอร์ท 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์สระบุรีและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น...บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ไร่ 
08.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย และ เล่นน้ำตกใน รีสอร์ท 
10.00 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่ 
เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณ 
วัดพระพุทธฉาย ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขา วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าว 
ว่าในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพราน 
ฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระ 
พุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่ 
เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และ 
ภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อม แวะซื้อของฝาก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 
13.00 น. เดินทางกลับ 
15.00 น. จบกิจกรรมทัวร์สระบุรีและถึงกรุงเทพๆโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน 
(โปรแกรมทัวร์ข้างต้นรับตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหารรวม 5 มื้อ 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 100,000 บาท 
7. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ 
8. ค่าบริการรถกอล์ฟ 3 ชั่วโมง คันละ 4 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯล

-----------------------------------

การจองทัวร์สระบุรี

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์สระบุรีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------