ท่องเที่ยวสระแก้ว

ทัวร์สระแก้ว,ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ,ปราสาทสด๊กก๊อกธม,ละลุ,สกายวอล์ควัดเขาสิงโต,น้ำตกปางสีดา,นานาธรรมสถาน,วัดถ้ำเขาฉกรรจ์,ทุ่งดอกไม้ Wood House เขาฉกรรจ์,ล่องแก่งบ้านทับหลวง,คลองพระสะทึง,น้ำตกเขาตะกรุบ,ปราสาทเขาน้อยสีชมพู,อุทยานแห่งชาติตาพระยา,วัดโคกสะพานโปรแกรมกิจกรรม Outing – สระแก้ว (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก ฉะเชิงเทรา โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ นครนายก พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

09.30 น. แวะเที่ยวชม วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ สระแก้ว เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าที่อื่นๆ เลยค่ะ ที่นี่ตั้งอยู่บน เขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่ 3 ลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน และเป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุถึง 2,000-4,000 ปีเลยทีเดียว                                  

10.30 น. แวะให้ท่านได้เที่ยวชม Wood House เขาฉกรรจ์ เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย ทุ่งดอกไม้ ถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอน เพราะเราได้จะเห็นภาพของดอกไม้อยู่เต็มสวนอย่างสวยงามเลย อีกทั้งยังมีสะพานไม้ ยื่นเข้าไปในทุ่งดอกไม้ ให้เราไปถ่ายรูปสวยๆ                                   

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว แห่งนี้ สันนิษกันฐานว่า สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เลยทีเดียว เป็นปราสาทหินที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยภายนอกสร้างด้วยศิลาแลง ที่สำคัญยังมีการค้นพบ ศิลาจารึก 2 หลัก ที่เขียนด้วยอักษรขอมโบราณอีกด้วย ใครที่ชอบเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ และชอบโบราณสถาน ถ่ายรูปสวยๆ                                

14.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ”  เป็นที่เที่ยว Unseen สระแก้ว เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะ ด้วยน้ำฝนที่กัดเซาะ และการพังทลายของดินและยุบตัว ทำให้ดินที่แข็งแรงจะยังคงอยู่ และเมื่อถูกลมกัดกร่อน ก็จะมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ ดูคล้ายกับกำแพงสวยงาม เป็นการสะสมของตะกอนดินใช้เวลาถึง 150 ล้านปีเลยทีเดียว มองผ่านๆ ก็เหมือนได้เห็น ยูทาห์ แบบย่อส่วนในบ้านเราเลย                              

15.30 น. เดินทางไปยังที่พัก...

16.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก “The VELO’S Hotel & Pumptrack" เพื่อเก็บสัมภาระ                                      

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์    

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง และ ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

09.30 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

10.00 น. อิสระให้ท่าได้ช็อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ขายปลีก-ส่ง สินค้ามือสองที่มีชื่อเสียงมากๆ แต่ละวันบอกเลยว่ามีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอย สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก คุณภาพดี ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสินค้ามือหนึ่ง ทั้ง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ราคาเบาๆ อีกด้วย ซึ่งมักจะเป็นราคาส่งจากโรงงานนั่นเอง สายช้อปที่อยากได้ของราคาถูก แวะไปช้อปที่นี่กันได้                           

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ “สระแก้ว 2 วัน 1 คืน” 

วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย... เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

07.30 น. ออกเดินทางไป จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำท่านขึ้น เขาใหญ่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 

10.00 น. เมื่อเข้าสู่เขต เขาใหญ่จุดแรกที่เราแวะคือ จุดชมวิวฝั่งปราจีนบุรี ซึ่งจะเห็นวิวท้องนาเขียวขจีเบื้องล่าง 

11.00 น. ชมทัศนียภาพบริเวณ น้ำตกเหวนรก น้ำตกขนาดใหญ่ความสูงกว่า 100 เมตร จากนั้นชมประวัติความเป็นมา พันธุ์สัตว์และป่าไม้ภายในเขตอุทยานที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และไปเที่ยวต่อที่น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่บริเวณนี้สามารถเล่นน้ำได้มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีห้องน้ำสะดวก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) รับประทานท่ามกลางธรรมชาติ 

13.30 น. ท่องเที่ยว เขาเขียว ชมทัศนียภาพบน ยอดเขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตเขาใหญ่ได้กว้างไกล 

14.00 น. ขาลงแวะชมวิวที่ ผาเดียวดาย เป็นหน้าผาโล่ง มองเห็นแนวเขาร่มซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตัวขนานไปจรดแนวทุ่งหญ้ากว้างถ้าโอกาสดีอาจเห็นฝูงนกเงือกบินผ่าน 

15.00 น. จากนั้นเราจะลงเขาใหญ่เดินทางเข้าสู่อรัญประเทศ 

17.30 น. ถึงอรัญประเทศ check in เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมอินโดจีน หรือระดับเดียวกัน 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) 

08.00 น. Check out ออกจากรีสอร์ท 

08.30 น. นำทุกท่านช็อปปิ่งที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีตลาดที่มีร้านค้ากว่า 400 ร้านบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ เพราะมีร้านค้าเยอะมากพร้อมด้วยสินค้านานาชนิดเช่น รถกระป๋อง ของเล่น ขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา สินค้าเขมรเช่น ของเก่า สินค้าใช้แล้ว ซึ่งพ่อค้าจากกทม.มาซื้อของจากที่นี่ไปขายต่อที่กทม.เยอะมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

13.00 น.นำทุกท่านชม ละลุ ประติมากรรมเสาดินธรรมชาติยิ่งใหญ่ กำเนิดได้จากน้ำที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นรูปลักษณ์แปลกตาน่าอัศจรรย์ เรียงรายเป็นบริเวณกว้าง อยู่กลางทุ่งเต็มไปด้วยซอกหลืบคูหา คล้ายกับว่าเป็นเมืองแห่งตำนานเทพนิยาย ใครจะเชื่อว่า น้ำเซาะดินกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองนอก 

15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก 

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน 

(โปรแกรมทัวร์ข้างต้นรับตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 

2. ค่าที่พัก 1 คืน 

3. ค่าอาหารรวม 5 มื้อ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 100,000 บาท 

7. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ 

8. ค่าบริการรถกอล์ฟ 3 ชั่วโมง คันละ 4 ท่าน 

 

------------------------------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

--------------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

------------------------------------------------------