ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์สวนไทรโยครีสอร์ท,กาญจนบุรีโปรแกรมทัวร์สวนไทรโยครีสอร์ท - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ  เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และ เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง 

10.30 น. แวะไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ                             

12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางถึง สวนไทรโยครีสอร์ท ให้ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อทำ กิจกรรม Team Building 

13.30 น. เชิญท่านทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น                               

14.30 น. หลังจากนั้นทำ กิจกรรม Team Building (การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) นั้นก็คือกระบวนการในการทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมีเป้าหมายร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคีกันได้เป็นอย่างดีที่สุด            

15.30 น. จบกิจกรรม Team Building 

16.00 น. เชิญทุกท่าน สนุกสนานกับ กิจกรรมล่องแพเปียกผ่านโค้งน้ำสะพานถ้ำกระแซ ตามอัธยาศัย                             

17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “สวนไทรโยครีสอร์ท” พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพักและพักผ่อน                

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์            

21.30 น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 4) ที่ห้องจัดเลี้ยง                      

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.15 น. เชิญทุกท่านทำกิจกรรม พานั่งรถไฟชมวิว ไหว้พระ ถ้ำกระแซ ซึ่งถ้ำนี้เคยเป็น ที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า และภายในถ้ำยังมี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ด้วย 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท

09.30 น. เชิญทุกท่านทำกิจกรรม  เที่ยวถ้ำเชลย นอกจากจะเป็นถ้ำที่มีความสวยงามแล้วยังเป็นถ้ำที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ถ้ำเชลยตั้งอยู่  ม.10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อยู่ก่อนถึงถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ  ด้านหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านเป็นทางรถไฟที่มุ่งหน้ายังถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างทางรถไฟเลาะริมหน้าผาเป็นจุดที่ยากที่สุดมีเชลยศึกล้มตายดั่งใบไม้ล่วง งสองจุดอยู่ห่างกัน 1 กม. บริเวณถ้ำเชลยเป็นค่ายพักของเชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ และพวกเชลยศึกจะใช้ถ้ำแห่งนี้เป็นที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายพันธมิตร         

10.30 น. เดินทางไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี 

11.30 น. แวะให้ท่านได้ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในแพ    

12.00 น. นำทุกท่านลงแพเพื่อ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) บนแพ พร้อม สนุกสนานกับร้องเพลงคาราโอเกะบนแพ ตามอัธยาศัย 

15.00 น. ลากแพกลับถึงฝั่ง....                            

15.30 น. แวะซื้อของฝากร้านแก้ว        

16.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ (ขากลับส่งตามจุดที่รับ 2 จุด)

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ ณ วันเดินทาง 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่านต่อ ห้อง )

3. ค่าอาหาร 6 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

การจองทัวร์  

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

           บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  

           เลขที่บัญชี 416-2-56257-1  

           ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

 

ส่วนที่เหลือชำระดังนี้

1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้


----------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

 -------------------------------------