ทัวร์สุพรรณบุรี

ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ด VIP มุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี 
08.00 น. แวะนมัสการและทำบุญที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ต่อมาได้มีการบูรณะและทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
09.00 น. หลังจากนั้นนมัสการและทำบัญที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองวัดนี้เรียกสั้นๆว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี วัดนี้มีปรางค์องค์ใหญ่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
10.00 น. ออกเดินทางไปนมัสการและทำบัญต่อที่ วัดพระนอน ตั้งอยู่ที่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองเป็นวัดเก่าแก่สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ที่ปรักหักพังแล้วและได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ในสมัยปัจจุบันมีรูปปั้นพระนอนในลักษณะนอนหงาย สร้างเท่าขนาดคนจริงสมัยโบราณ ลักษณะเหมือนพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 
11.00 น. นำทุกท่านชม หอคอยบรรหาร-แจ่มใส อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตรชมทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรีบนหอคอย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
13.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอศรีประจันต์ ชมหมู่บ้านควายไทย ชมภาพวิถีชีวิต ชาวนาไทยที่บ้านควาย พยายาม ปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวนาไทย และ ได้จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย สมัยโบราณ 
15.30 น. จากนั้นออกเดินทางไปอำเภอสามชุกแวะชม ตลาด100ปีสามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา สามชุกชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม จุดที่น่าสนใจในตลาด อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบกบ้านโค๊ก ฯลฯ 
17.00 น. ออกเดินทางเข้าพักที่ “บึกฉวากรีสอร์” 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยชมบรรยายกาศภายในบึกฉวาก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
20.00 น. นำทุกท่านร่วมสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริมตลก และจับของขวัญในการเล่นกิจกรรม 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์สุพรรณบุรีและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 
09.00 น. นำทุกท่านเข้าชม อุโมงค์ปลา (บึงฉวาก) แหล่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก คล้ายกับโลกบาดาลซึ่งเราสามารถเดินอยู่ใต้น้ำได้ ฝูงปลาน้ำจือหลากสีหลายชนิดแหวกว่ายอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ปลาเสือตอ ปลาบึก ปลาทรงเครื่อง และอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นปลาหายาก แต่ที่บึงฉวากแห่งนี้ มนุษย์กับเหล่ามัจฉาเหมือนจะสัมผัสกันได้ใกล้ชิดที่สุด 
10.30 น. เดินทางกลับที่พักพร้อมเก็บสัมภาระ 
11.00 น. Check out เดินทางออกกลับกรุงเทพๆ 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
15.00 น. จบกิจกรรมทัวร์สุพรรณบุรีและเดินทางถึงกรุงเทพๆ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม : 
1. ค่าที่พัก 1 คืน (บึงฉวากรีสอร์ท) 
2. ค่ารถ โค้ด VIP 
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริม 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, 
ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------

การจองทัวร์สุพรรณบุรี 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์สุพรรณบุรีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------