ทัวร์สุรินทร์

ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์ (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย. โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน 
05.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. เดินทางเข้าชม ปราสาทพนมรุ้ง นำคณะท่านรับชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่มีปรากฏการพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดผ่านช่องประตูทั้ง 15 ช่อง 
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเมืองต่ำ 
15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ 
17.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร 
18.30น. นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอมาเจสติก หรือโรงแรมระดับมาตรฐานเดี่ยวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย “ราตรีสวัสดิ์” 
22.00 น.  จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์สุรินทร์และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
05.30 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
06.30 น. นำคณะ Check out เดินทางออกจากที่พักเพื่อร่วมงาน ตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) จ.สุรินทร์ โดยมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึ่งมีที่เดียวในโลก อิ่มอกอิ่มใจกับประเพณีไทยที่มีการสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ของชาวจังหวัดสุรินทร์ 
.นำท่านเดินทางสู่ สุสานช้างวัดป่าชาเจียง อ.ท่าตูม แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง 
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. ชมการแสดงนาฏศิลป์อีสานใต้ ณ หมู่บ้านช้างตากลางอีกทั้งยังได้ชมการแสดงของช้างแสนรู้ และยังสามารถซื้อของฝากที่หมู่บ้านช้าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง 
15.00 น.จบกิจกรรมทัวร์สุรินทร์และเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม: 
1.ค่ารถตู้ /โค้ช VIP 
2.ค่าที่พัก 1 คืน (ยูโทเปียรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน) 
3.ค่าอาหารตามโปรแกรม 
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท 
6.ค่าไกด์และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์สุรินทร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์สุรินทร์นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------