ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน

 

วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้/บัส ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

 

วันที่สอง  

09.00 น. เดินทางถึง อ.คุระบุรี จ.พังงา แวะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นเตรียมสัมภาระส่วนตัวพร้อมรับอุปกรณ์แล้วขึ้นรถไป ท่าเรือคุระบุรี

10.20 น.  ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ในการเดินทาง ระหว่างทางผ่าน กองหินริเชริว ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำลึก สำหรับผู้ชื่นชอบ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาให้ได้ชมกัน

11.30 น. เดินทางถึง หมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักเต็นท์ละ 2-3 ท่าน)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ

13.00 น. เดินทางไปดำน้ำที่ อ่าวแม่ยาย และ แหลมช่องขาด

16.00 น. จบกิจกรรมดำน้ำ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ

19.00 น. เข้าที่พัก (พักเต็นท์ + เครื่องนอน) 

20.00 น. จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำภาระกิจส่วนตัว 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อทึ่ 4) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ

09.00 น. นำท่านลงเรือหางยาง เพื่อพาท่านทำกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (ทำกิจกรรมดำน้ำที่ เกาะตอรินลา และ ผักกาด)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ 

13.00 น. นำท่านลงเรือหางยาง เพื่อพาท่านทำกิจกรรมดำน้ำดูปะการังต่อ (ทำกิจกรรมดำน้ำที่อ่าวสับปะรด และ อ่าวเต่า)

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการทำกิจกรรมชายหาด

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ

19.00 น. เข้าที่พัก (พักเต็นท์ + เครื่องนอน) 

20.00 น. จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำภาระกิจส่วนตัว 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อทึ่ 7) ที่ห้องอาหารของอุทยานฯ

09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ชุมชนชาวเล หรือ มอแกน (Moken)เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมอแกน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

13.00 น. จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ เก็บภาพถ่ายแห่งความทรงจำของ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์

14.45 น. ลาหมู่เกาะสุรินทร์ และพาท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือคุระบุรี

16.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือคุระบุรี ทำธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ

16.30 น. นำคณะออกเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และ แวะซื้อของฝากที่ชุมพร

18.00 น. แวะให้ท่านได้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (มื้อนี้ลูกค้าจ่ายเอง)

24.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.ค่ารถ/บัส ปรับอากาศ

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับเกาะสุรินทร์ + เรือหางยาวพาไปดำน้ำ

3.ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ + เครื่องนอน)

4.ค่าอาหาร 8 มื้อ + น้ำดื่ม

5.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ

6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ + ทีมงานอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง

8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

--------------------------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

 

--------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: Agilenttour@gmail.com 

 

---------------------------------------------------