ทัวร์ระนอง

ทัวร์เกาะสองทัวร์เกาะสอง 
(4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ให้การตอนรับเป็นกันเอง 
20.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพๆ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระนอง 

วันที่สอง 
06.00 น. เดินทางถึง จ.ระนอง แวะให้ท่านล้างหน้าล้างตาตามอัธยาศัย 
07.00 น. แวะ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
08.00 น. เดินทางถึง ปากน้ำระนอง นำท่านไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ถนนสะพานปลา ท่าเทียบเรือตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง เพื่อทำเรื่องข้ามไปยัง เกาะสอง (ต้องเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปและสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดไปด้วย) 
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน ลงเรือหางยาวเพื่อพาท่านข้ามไปยังเกาะสอง 
09.30 น. เดินทางถึง เกาะสอง หรือวิคตอเรียพ้อยท์ ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่า เป็นเมืองท่าที่อยู่ บริเวณปลายสุดของแผ่นดินพม่า (เป็นปลายแหลมของแผ่นดินไม่ใช่เกาะ) ชมทัศนียภาพและสภาพบ้านเรือนทั่วไป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปพม่า และชม เจดีย์พีเดอเอร์ ที่มีศิลปะการก่อสร้างในลักษณะเดียวกันกับ เจดีย์ชะเวดากอง 
10.30 น.นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วีรกษัตริย์อันเกรียงไกรของพม่าผู้ได้รับการขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น.หลังอาหารเชิญท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากพม่า มีอัญมณีประเภทต่างๆ เครื่องเขินแบบพม่า เสื้อผ้า-สะโหร่ง และเครื่องประทินผิว ที่สาวพม่านิยมใช้ประหน้าเพื่อความสวยงาม 
15.00 น. จากนั้นพาท่านนั่งเรือกลับฝั่งไทย 
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมจันทร์สม ฮอต สปา หรือ ระดับเดียวกัน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะสองและราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม และ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ท่าเรือ จ.ระนอง 
09.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือ จ.ระนอง นำท่าน Check In ลงเรือเพื่อข้ามไปยัง ท่าเรือเกาะพยาม 
09.30 น. เรือโดยสาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะพยาม 
11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือที่ เกาะพยาม นำท่านเก็บสัมภาระที่หน้าเคาน์เตอร์ของ พยามคอทเทจรีสอร์ท หรือ บัฟฟาโลเบย์วาเคชั่นคลับ หรือ ระดับเดียวกัน 
12.00 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือโดยสารเพื่อพาท่านทำกิจกรรม ดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบข้าวกล่องปิกนิกบนเรือ 
15.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำ เดินทางกลับไปยังรีสอร์ท เพื่อ Check In เข้าสู่ที่พักที่ พยามคอทเทจรีสอร์ท หรือ บัฟฟาโลเบย์วาเคชั่นคลับ หรือ ระดับเดียวกัน 
16.00 น. เชิญท่านอิสระพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์เกาะสองและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. นำท่านอิสระพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ท 
09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากห้องพัก 
09.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพยาม นำท่าน Check In ลงเรือเพื่อข้ามไปยังท่าเรือบนฝั่ง จ.ระนอง 
10.00 น. เรือโดยสาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบนฝั่ง จ.ระนอง 
12.00 น. เดินทางถึงฝั่ง... 
12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม บ่อน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริณ ที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติ อันมีลักษณะเฉพาะตัวเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย นั่นคือไม่มีกลิ่นฉุนของกำมะถัน ประกอบด้วยบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ตั้งอยู่ริม คลองหาดส้มแป้น และป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ มีสะพานแขวนสำหรับเดินข้ามไปยังอีกฝั่งเป็นทัศนียภาพที่งดงามมาก น้ำแร่ที่นี่มีอุณหภูมิ 60 องศา ใช้ลวกไข่ได้ มีการสร้างบ่อธาราบำบัด สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายถึง 2 บ่อใหญ่ด้วยกัน (ค่าอาบน้ำแร่ลูกทัวร์จ่ายเองนะครับ) 
15.00 น. จบกิจกรรมทัวร์เกาะสองและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอนบนฝั่ง 1 คืน / นอนห้องแอร์ และ นอนบนเกาะ 1 คืน / ห้องพัดลม และ ห้องแอร์) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเรือไปกลับ-เกาะพยาม และ เกาะสอง 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโหลดกระเป๋าในเครื่องบิน ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะสอง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะสอง นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------