ทัวร์เลย

ทัวร์เชียงคานทัวร์เชียงคาน (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋าตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง 
05.30 น. ออกเดินทางจาก ปทุมธานี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องบนรถ 
11.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารน้องอีฟ (เพชรบูรณ์) 
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมวิลล่าเดอพันตาภูเรือ" 
15.30 น. ร่วมกันทำกิจกรรมกีฬาสีภายในรีสอร์ท 
17.30 น. จบกิจกรรม 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
19.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็นคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
23.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เชียงคานและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง  
05.30 น. นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น เที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อยสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบายจนถึงยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงินเปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช 
07.00 น. ลงจากภูเรือและเดินทางกลับไปยังรีสอร์ท 
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 
10.00 น. เดินทางถึง ชมสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีทั้งลิลลี่กุหลาบ หงอนไก่ คริสมาสต์แดง พลับ ท้อ สาลี่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านภูเรือโภชนา 
13.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน 
15.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าพักที่ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน 
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง 
19.00 น. นำท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ตามอัธยาศัย 
220.30 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เชียงคานและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
06.00 น. นำทุกท่าน ตักหรือใส่บาตรข้าวเหนียว ที่ตลาดเชียงคาน (ซื้อของใส่บาตรตามอัธยาศัย) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท 
09.30 น. จากนั้นชม วัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง 
10.30 น. เดินทางกลับ ปทุมธานี และ แวะซื้อของฝากกลับบ้าน 
11.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารดีเลย (อำเภอเมืองเลย) 
19.30 น. จบกิจกรรมทัวร์เชียงคานและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อม แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3-4 ท่านต่อห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend) 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-----------------------------------

การจองทัวร์เชียงคาน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เชียงคานนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------