ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย,เชียงใหม่,วัดร่องขุ่นโปรแกรมทัวร์  เชียงราย - เชียงใหม่ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.25 น. ทีมงาน และ รถตู้ปรับอากาศ รอรับทุกท่านที่ สนามบินเชียงใหม่ 

07.30 น. แวะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่าน เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางไป นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 

10.30 น. นำเดินทางขึ้นไปไหว้พระต่อที่ พระธาตุดอยคำ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

15.00 น. แวะไหว้พระที่ วัดพระสิงห์มหาวิหาร 

16.30 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

20.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ

21.00 น. เดินทางกลับโรงแรม และ แวะ ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. Check Out ออกจากที่พัก เดินทางไปยัง จ.เชียงราย

10.30 น. แวะชม ฮิโนกิแลนด์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม สิงห์ปาร์ค

15.00 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น

16.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ที่พักที่ “ไดมอนด์ปาร์ค รีสอร์ท” หรือ ระดับเดียวกัน

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. Check Out ออกจากที่พัก

09.30 น. นำท่านเที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง

10.30 น. นำท่าน เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เที่ยวชม ดอยตุง เพื่อ นมัสการพระธาตุดอยตุง และ ชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

14.00 น. ส่งทุกท่านขึ้นเครื่องที่ สนามบินเชียงราย

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ รถท้องถิ่นขึ้นดอย

2. ค่าที่พัก 2 คืน

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

 

-----------------------------------

 

 การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

 

ทัวร์นี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------