ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

ทัวร์เพชรบูรณ์,เขาค้อ,ภูทับเบิก,อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ,วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว,ทุ่งกังหันลมเขาค้อ,พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ,น้ำหนาว,ผาหัวสิงห์,น้ำตกศรีดิษฐ์,พระตำหนักเขาค้อ,ถนนคนเดินไทหล่ม,ภูแผงม้า,ทุ่งแสลงหลวง,พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก,น้ำตกวังตุ้มโปรแกรมทัวร์ เขาค้อ - ภูทับเบิก (3 วัน 2 คืน)

วันแรก  

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ เขาค้อ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) รถระหว่างเดินทาง                               

11.00 น. แวะให้ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. พาท่านชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่                              

14.30 น. ชม จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า                              

15.30 น. นำท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท

17.00 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “BreeZe HiLL Khao Kho” 

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

08.30 น. เดินทางไปทำบุญที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษญานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล                        

09.00 น. แวะให้ท่านชมวิวที่ Pino Latte (พีโน่ ลาเต้) นี้ เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนถนนสาย 12 ซึ่งอยู่ใกล้กับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ค่ะ และตรงจุดที่ตั้งของร้านนี้เป็นอีกจุดชมวิวเข้าค้อที่สวยมากๆ เพราะจะมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไกลๆ (ค่ากาแฟจ่ายเองนะครับ)                        

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. แวะชมวิวที่ Route 12 (รูท 12) เป็นร้านกาแฟเก๋ๆ ใกล้เขาค้อ ที่เปิดอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก  หล่มสัก ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 95 บรรยากาศร้านตกแต่งแบบย้อนยุค (Retro) คล้ายปั๊มน้ำมันในต่างประเทศ ในร้านจะมีของสะสม ของเก่าเช่นมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่า คลาสสิค ให้ได้ชม ได้ถ่ายรูปกัน                           

16.30 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “โดมสเตย์โค้งเลข3ภูทับเบิก” หรือ ที่พักอื่นๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

05.30 น. เดินทางไปชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวบนภูทับเบิก จุดชมวิวบนภูทับเบิกตั้งอยู่บนดอยที่เป็นจุดชมวิวสูงที่สุด ไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพ พอเกิดทะเลหมอก ก็จะเป็นทะเลหมอกอ้วนๆๆ และเกิดภาพอลังการงานสร้าง                           

07.30 น. เดินทางไปแวะจุดชมวิวผาหัวสิงห์ภูทับเบิก จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ของภูทับเบิก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในช่วงเวลานี้ ด้วยความสูงและวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นภูทับเบิกแบบ 360 องศา ทำให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆ กันแบบไม่อั้น                           

09.00 น. กลับไปรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โดมสเตย์โค้งเลข3ภูทับเบิก

10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

11.00 น. แวะสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง พระรูปทำด้วยโลหะในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น พ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) ผู้ทรงร่วมสถาปนาราชอาณาจักรสุโขทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 1800                      

12.30 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยมื้อนี้ลูกค้าจ่ายเองนะครับ

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ…และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ห้อง)

3. ค่าอาหาร 7 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

 

--------------------------------------------------- 

 

โปรแกรมสัมมนา เขาค้อ - เพชรบูรณ์ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เพชรบูรณ์ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

11.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารไก่ย่างตาแป๊ะ (สาขา 2)

12.00 น. เดินทางไปยัง อ.เมืองเพชรบูรณ์

14.00 น. เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น และนำท่านนมัสการ วัดผาซ่อนแก้ว เจดีย์พระธาตุผาแก้ว มีรูปทรงวิจิตรงดงามด้วยการออกแบบ และการเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้ว รูปร่างขององค์เจดีย์ สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน 7 ชั้น เพื่อถวายแด่องค์พระพุทธเจ้า สีสันที่สดใสของเจดีย์ เกิดจากการนำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้ว แหวน เงินทอง สิ่งมีค่าต่างๆ ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่ง เป็นลวดลายที่สวยงาม         

15.30 น. แวะให้ท่านถ่ายรูปและชมวิวที่ Pino Latte Resort & Cafe  เป็รร้านกาแฟตั้งอยู่โดดเด่นมาแต่ไกล มองไปอีกฝั่งจะเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ไม่ไกล ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่โลเคชั่นที่สุดยอดมาก ในส่วนของร้านกาแฟสร้างแบบโมเดิรน์ดีไซน์ล้เลยทีเดียวมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายกับตู่คอนแทนเนอร์ มีดาดฟ้าสำหรับขึ้นไปกินรับลม (ค่ากาแฟจ่ายเองนะครับ) 

17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ภูยาฟ้าใสเดอะรีสอร์ทเขาค้อ"                     

18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น เที่ยวชม พระตำหนักเขาค้อ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ บนพระตำหนักเขาค้อ มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสให้ถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะทิวสนที่เรียงรายกันไล่ระดับตามไหล่เขามองดูแล้วสวยงามจับตา                         

09.00 น. แวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิววัดกองเนียม มีให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางเนินเขาสลับซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีต้นค้อสูงเพรียวหลายสิบต้น ที่ยืนต้นเด่นอยู่ตามแนวเนินเขา ช่วยเป็นส่วนประกอบที่ลงตัว และเป็นจุดขายที่สวยที่สุด สำหรับวิวทะเลหมอก ณ จุดนี้                        

10.00 น. ชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการ เมืองที่แตกต่างกัน (ช่วง พ.ศ. 2511-2525 ) ในยุคที่เขาค้อถือเป็นดินแดนต้องห้ามที่คนทั่วไปไม่ควรเฉียดเข้าไปใกล้แม้ แต่น้อย เพราะถือว่าอันตรายสุดๆแต่เมื่อเวลาผันผ่านไป ความขัดแย้งยุติลง เขาค้อปรับเปลี่ยนกลายเป็นนพื้นที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่น และสวยงามมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์       

11.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) พิพิธภัณฑ์อาวุธหรือฐานอิทธิตั้งชื่อตาม พ.อ. อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค. ในปี พ.ศ. 2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานยิงปืนใหญ่ มีปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวนสองกระบอก และปืนใหญ่ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกลถึง 11 กม. อีกหนึ่งกระบอก หลังการสู้รบปิดฉากลงในปี พ.ศ. 2525 จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว                       

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารไร่จันทร์แรมเขาค้อ

13.00 น. นำท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ฯ เนื่องจากพื้นที่เขาค้อเคยเป็นสมรภูมิรบ มีคนเสียชีวิตในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก ประชาชนชาวเขาค้อจึงร่วมใจกันสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค. พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาบรรจุในองค์เจดีย์                         

14.00 น. นำท่านขึ้นรถรางเที่ยวชม  ทุ่งกังหันลม  เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล หลังจากนั้นชม จุดชมวิวคิงคองเขาค้อ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

16.00 น. เดินทางกลับไปยังรีสอร์ท

17.00 น. เดินทางถึงที่พักที่ “ภูยาฟ้าใสเดอะรีสอร์ทเขาค้อ"  และ พักผ่อนตามอัธยาศัย                    

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมต่างของทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์ โดยมีวิทยากรจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ ดำเนินงานตลอดจบงานเลี้ยง                   

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

05.30 น. นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นพาท่านชม ทะเลหมอกเขาค้อ ที่ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ+ไปรษณีย์เขาค้อ เป็นระเบียงชมวิวทอดยาว ตั้งอยู่ใกล้กับไปรษณีย์เขาค้อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ที่สามารถชมได้พร้อมกัน  ทะเลหมอกมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ยิ่งในวันใดที่มีสภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว จะได้เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวที่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าใส แซมด้วยดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกอยู่ด้านล่างเป็นภาพที่งดงามชวนฝันยิ่งนัก มีให้ชมจนถึงประมาณ 9 โมงเช้าเลยทีเดียว บริเวณจุดชมทะเลหมอก มีร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ที่จะขายกันคึกคักมากในช่วงฤดูหนาว            

70.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

09.00 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ไร่ บี เอ็น เพื่อพาท่าน ทุ่งดอกคอสมอส ภายในไร่บีเอ็น เราจะพบไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวมากมาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และไฮไลท์เด็ดคือ ทุ่งคอสมอส ดอกใหญ่ฟรุ้งฟริ้ง ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ ราว ๆ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์                    

11.0 น. นำท่านเที่ยมชมและถ่ายรูปชมวิวที่ ร้านกาแฟรูท 12 ประกอบด้วยร้านค้า จุดชมวิว หลายแห่ง แม้ด้านหน้าจะมองคล้ายเป็นร้านเล็กๆ แต่ภายในกลับซ่อนร้านค้า ร้านขายของไว้หลายร้าน รวมอยู่ในอาคารที่สูง 2-3 ชั้น ไต่ระดับลงไปตามพื้นที่ลาดชันทางด้านหลังร้าน เช่นร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่มีทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่ง น่าทานอยู่หลายเมนู ร้านไอศครีมสำหรับดับร้อนผ่อนกระหาย  

12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารหมื่นไม้เขาค้อ

14.30 น. แวะให้ท่านได้ไหว้ พุทธอุทยานเพชบุระ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ที่วัดไตรภูมิ เป็นมหาพุทธานุสรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในพ.ศ. 2554 องค์พระฯ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์หนักกว่า 45 ตันที่ปลายยอดจุลมงกุฎหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 126 บาท องค์พระสูง 16.599 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร 

15.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อม แวะซื้อของฝาก 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน, และรถท้องถิ่นตามโปรแกรม

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ท่าน จำนวน 10 ห้อง และ พัก 3 ท่าน จำนวน 5 ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าเข้าอุทยาน และ ค่ารถเข้าอุทยาน

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 

7. ค่าไกด์ และ Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

--------------------------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

 

----------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

-------------------------------------------------------