ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ททัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องบนรถ ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. แวะท่านเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารแพริมเขื่อน 
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ 
14.00 น. เดินทางถึง เขื่อนศรีนครินทร์ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.30 น. นำท่านล่องแพเปียกชมความงามของเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ตามอัธยาศัย 
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท” 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารปีเถาะ 
20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. หลังจากนั้นเชิญท่านเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ ที่ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท (ค่าบริการทัวร์ออกให้) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวเอราวัณ 
14.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย 
16.00 น. เดินทางไปยังที่พัก...ที่ “เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท” 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีสดและกิจกรรมสันทนาการโดยมีวิทยกรจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ ดำเนินตลอดงานเลี้ยง 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท 
11.00 น. แวะเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารแพบ้านเหนือ 
13.00 น. แวะช็อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือวังศาลา กาญจนบุรี เป็นตลาดมีสินค้ามือสองนำเข้าสภาพดี และสินค้าใหม่รวมถึงสินค้าที่มาจากต่างประเทศ มากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อในราคาประหยัด 
14.00 น. จบกิจกรรมทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมแวะซื้อของฝากที่ร้านแก้ว 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (2-3 ท่านต่อห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-----------------------------------

การจองทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทนี้เป็นของ: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

   --------------------------------------