ทัวร์แพร่

ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่ (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย...โดยเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าและสัมภาระ 
20.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัด แพร่ และ น่าน 

วันที่สอง 
05.00 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน ช่วงเช้าและนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิว หัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ณ จุดชมทะเลหมอกทั้ง 2 จุดนี้ ท่านจะได้ชมหมอกลอยเหนือ แม่น้ำน่านที่มีความงดงามมาก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังอาหารอิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในไทย 
08.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม และ เสาดินคอกเสือ ชมประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา 
11.00 น. แวะนำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน ให้ท่านสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ ณ ห้องอาหารเรือนแก้วลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน 
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ ( Unseen In Thailand ) วัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัย ร.5 วัดภูมินทร์เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล 
13.30 น. แวะชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน 
14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านชื่นชมกับเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ 
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำคณะชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง 
17.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พักที่ "ศศิดารารีสอร์ท" หรือ ระดับเดียวกัน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ห้องอาหารสุริยาการ์เด้นท์ 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์แพร่และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
07.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
08.00 น. เดินทางสู่ อ. บ่อเกลือ ชมแหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน 

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณเช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียวซึ่งจะออกดอกช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปี 
12.00 น. รับประทานอาหาอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านอาหารสวัสดิการ 
13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ 
14.30 น. เดินทางถึง จ.แพร่ นำท่านเที่ยวชม บ้านประทับใจ หรือ บ้านเสาร้อยต้น บ้านทรงไทยประยุกต์สร้างจากไม้สักทั้งหลัง โดยไม้แต่ละต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี ได้รับการแกะสลักอย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับการสร้างบ้านสไตล์เมืองเหนือที่สวยงามและทรงคุณค่าให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสิ่งของเก่าแก่ภายในบ้านเสาร้อยต้นตามอัธยาศัย 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย 
19.00 น. นำท่านเข้าที่พักที่ "โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์" หรือ ระดับเดียวกัน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์แพร่และราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out ออกจากห้องพัก 
08.30 น. เดินทางถึง วัดพระธาตุช่อแฮ นำคณะเข้ากราบไหว้ขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ วัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 องค์พระธาตุ สูง 3 ม. ภายในบรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิ ด ปีเสือ พระธาตุช่อแฮนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิด 
09.30 น. เดินทางออกจากวัดพระธาตุช่อแฮ มุ่งหน่าสู่วนอุทยานแพะเมืองผี 
10.30 น. ถึง วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึง แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง “ แพะ” แปลว่า ป่าละเมาะ “ เมืองผี” แปลว่าเงียบเหงา วังเวง วนอุทยานแพเมืองผี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดิน ส่วนที่ยังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหิน ให้ทุกท่านชื่นชมปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
12.30 น. รับประทานอาหาอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านสวัสดิการของวนอุทยาน 
13.30 น. นำท่านออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก 
17.00 น. ถึง พิษณุโลก นำทุกท่านสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ขอพรก่อนกลับ อิสระให้ท่านซื้อของฝาก 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ห้อง อาหารแพฟ้าไทย 
19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
22.00 น. จบกิจกรรมทัวร์แพร่และราตรีสวัสดิ์

อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมดังกล่าวรับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ 
2.ค่าที่พัก 2 คืน ที่ น่าน ศศิดารารีสอร์ท ที่แพร่ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ) 
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ 

-----------------------------------

การจองทัวร์แพร่ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์แพร่นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------