ทัวร์นครพนม

ทัวร์ไหลเรือไฟนครพนมทัวร์ไหลเรือไฟนครพนม (3 วัน 3 คืน)

วันที่แรก 

07.20 น. รับทุกท่านที่สนามบินจังหวัดนครพนมที่เที่ยวบิน 07.45 น. เจ้าหน้าที่เอจิเลนต์ ทัวร์จะคอยต้อนรับทุกท่านที่สนามบิน

07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครพนมเข้าตัวเมืองนครพนม

08.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ในตัวเมืองนครพนม

09.00 น. หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก “โรงแรม แม่น้ำโขง แกรนด์วิว”

10.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงภายในตัวอำเภอเมืองนครพนม สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ๒๔เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม

11.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านเข้านมัสการที่ วัดโอกาสหรือวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมและเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมมาแต่โบราณ นอก จากนี้ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าชมด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านเข้านมัสการที่ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสง ตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆโบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย์) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปปั้นนั้นจะอยู่ในตึกเทพสิทธาราม และที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารที่สร้างขึ้นใน พ. ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

14.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านชมวิวแม่น้ำโขงที่ เขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16.00 น. นำทุกท่านกลับที่พัก“โรงแรม แม่น้ำโขง แกรนด์วิว หรือระดับเดียวกัน”

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ไหลเรือไฟนครพนมและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปอำเภอธาตุพนม

10.00 น. ถึงอำเภอธาตุพนมนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปอำเภอเรณูนคร

14.00 น. ถึงอำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก

15.00 น. นำทุกท่านชมและเลือกซื้อ ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก “โรงแรม แม่น้ำโขง แกรนด์วิว หรือระดับเดียวกัน”

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ไหลเรือไฟนครพนมและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชมงาน งานกาชาดประจำปี 2552 ของจังหวัดนครพนม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่งานกาชาด

13.00 น. นำทุกท่านชม โครงสร้างการต่อเรือ ที่จะใช้ไหลเรือไฟ

14.00 น. เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ “สวนท้ายเมือง”

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

19.00 น. นำท่านเข้าชม ประเพณีไหลเรือไฟ ของชาวจังหวัดนครพนม

2.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พัก “โรงแรม แม่น้ำโขง แกรนด์วิว หรือระดับเดียวกัน”

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์ไหลเรือไฟนครพนมและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10)

06.45 น. เดินทางส่งทุกท่านที่สนามบินจังหวัดนครพนมที่เที่ยวบิน 07.45 น.

09.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพๆ โดยสวัสดิ์ภาพ

10.00 น. จบกิจกรรมทัวร์ไหลเรือไฟนครพนม

 

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน

(ในจำนวนลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป)


อัตรานี้รวม:

1.ค่าที่พัก 3 คืน (โรงแรม แม่น้ำโขง แกรนด์วิว หรือระดับเดียวกัน)

2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ

3.ค่าอาหาร 10 มื้อ

4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5.ค่าประกันชีวิตท่านละ 100000 บาท ต่อ ท่าน

6.ค่าไกด์ และ Staff

----------------------------------

การจองทัวร์ไหลเรือไฟนครพนม

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ไหลเรือไฟนครพนมนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------