ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กาฬสินธุ์

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กาฬสินธุ์,พิพิธภัณฑ์สิรินธรทัวร์กาฬสินธุ์ (3 วัน 2 คืน)

 
วันแรก
 -เวลา  08.30 น.          เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ "สนามบินขอนแก่น" 
 -เวลา   09.00 น.         รถบัสปรับอากาศ พาท่านออกเดินทางไปยัง จ.กาฬสินธุ์
 -เวลา   10.30 น.         แวะชม "พระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็ก"
-เวลา   12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
 -เวลา   13.00 น.         นมัสการ "อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)"
 -เวลา   14.00 น.         เที่ยวชม "เที่ยวชม พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า "ธาตุใหญ่"
 -เวลา   15.30 น.         เที่ยวชม "เมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1300-1600"
 -เวลา   17.30 น.         นำคณะเช็คอินเข้าที่พักที่ "โรงแรมริมปาว" 
 -เวลา   19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่โรงแรม  
-เวลา   19.30 น.         สนุกสนานกับงานเลี้ยงคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
-เวลา   22.00 น.         จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์กาฬสินธุ์ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง      
 -เวลา  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท         
-เวลา   09.30 น.         นำคณะเดินทางไปยัง อ.สหัสขันธ์
-เวลา   10.30 น.         เที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)"
-เวลา   12.00 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  ที่ร้านอาหาร     
-เวลา   13.00 น.          เที่ยวชม "พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว"
-เวลา   14.30 น.          แวะถ่ายรูปและชมวิวที่สวยงามที่ "เขื่อนลำปาว"
-เวลา   15.30 น.          นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ "โรงแรมริมปาว"
-เวลา   16.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
-เวลา   19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
-เวลา   20.30 น.          เดินทางกลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
-เวลา   22.00 น.          จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์กาฬสินธุ์ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม                
-เวลา  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
-เวลา   09.00 น.        นำคณะ "เช็คเอาท์" ออกจากรีสอร์ท  
-เวลา   09.30 น.        ไหว้พระที่ "วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)"
-เวลา   10.30 น.         เที่ยวชม "หาดดอกเกด"
-เวลา   12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  แบบข้าวกล่องบนเรือ           
-เวลา   13.30 น.         จบกิจกรรมทัวร์กาฬสินธุ์นำคณะส่งทุกท่านที่ สนามบินขอนแก่น 
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 30 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2-3 ท่าน ต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-ขอนแก่น
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------
 
การจองทัวร์กาฬสินธุ์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล
 
อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
 
-------------------------------------
 
ทัวร์กาฬสินธุ์ นี้จัดทำโดย: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 

 --------------------------------------