ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,บึงกาฬ

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,บึงกาฬ,บึงโขงหลงทัวร์บึงกาฬ
 (4 วัน 3 คืน)


วันแรก

18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับ อำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความ อบอุ่นเป็นกันเอง
18.30 น. นำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ โดย รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)

วันที่สอง
07.00 น. เดินทางถึง จ.บึงกาฬ นำท่านแวะประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.30 น. ออกเดินทางไปเที่ยวชม เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว (อ. บุ่งคล้า) ผืนป่าใหญ่ของ จ. บึงกาฬ
09.30 น. เดินทางถึง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว และเป็นป่าอนุรักษ์ที่สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ภายในพื้นที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง
10.30 น. นำท่านชมน้ำตกเจ็ดสี (อ. บุ่งคล้า) น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ำไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตา ด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำและโขดหินให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
13.00 น. ออกเดินทางไปยังอำเภอบึงโขงหลง
14.00 น. เดินทางถึง น้ำตกตาดกินรี อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ำตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้าง และมีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้
15.00 น. นำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง
16.00 น. เดินทางกลับที่พักที่อำเภอเมือง
18.00 น. เดินทางถึงที่พักและ Check In เข้าที่พักที่ "โรงแรมสำราญ"
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์บึงกาฬและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม
07.00 น. ประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
08.30 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
09.00 น. นำท่านเดินทางไปยังอำเภอศรีวิไล
09.30 น. เดินทางถึง อำเภอศรีวิไล นำท่านชม ภูทอก เป็นภูเขาหินทราย ที่มีวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสอาจมองได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนม
10.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง อำเภอปากคาด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
14.00 น. เดินทางถึง อำเภอปากคาด นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดสว่างอารมณ์ ภายในวัดมีโบสถ์อยู่ยนก้อนหินใหญ่ หลืบถ้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำโขง
15.30 น. เดินทางกลับที่พักที่อำเภอเมือง
17.00 น. เดินทางถึงที่พักและ Check In เข้าที่พักที่ "โรงแรมสำราญ"
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์บึงกาฬและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่
07.00 น. ประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
08.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พีกโรงแรม
09.00 น. นำท่านชม แก่งอาฮง (อ.บึงกาฬ) เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง ตำบลหอคำ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็น รูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" แม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ300 เมตร ในฤดูน้ำลดและมีความกว้างราว 400 เมตร ในฤดูน้ำหลาก และจะสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี
09.30 น. หนองกุดทิง (อ.บึงกาฬ) แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งหนองคายที่ยังความเป็นธรรมชาติไว้อย่างแท้จริง ด้วยมีพื้นที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขง ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความความหลากหลายทางชีวภาพจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก (พื้นที่แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย หนองกุดทิง มีพื้นที่ราว 22,000 ไร่ มีสัตว์น้ำอาศัยอยูมากกว่า 250 สายพันธุ์ มีปลาที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกถึง 20 สายพันธ์ มีนกพันธุ์ต่างๆกว่า40 ชนิด เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติในวันสบายๆ
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อฝาก
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ต่อ
23.00 น. จบกิจกรรมทัวร์บึงกาฬและ เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2.ค่าที่พัก 2 คืน
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.ค่าไกด์และสต๊าฟ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์บึงกาฬ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์บึงกาฬนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------