ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,นครสวรรค์

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,บึงบอระเพ็ดทัวร์บึงบอระเพ็ด 
(2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ นครสวรรค์ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง 
10.00 น. แวะชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ บึงบอระเพ็ด 
11,00 น. นำท่านล่องเรือชมนกและบัวบาน ที่ บึงบอระเพ็ด 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านไหว้พระที่ วัดศีรีวงศ์ 
15.00 น. ชมวิวที่สวยงามที่ หอชมเมืองนครสวรรค์ 
16.00 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์บึงบอระเพ็ดและราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
08.30 น. Check Out 
09.00 น. แวะชม เส้นทางขมดอกไม้ และ ฟาร์มแกะ ซ.พัน๔ 
11,00 น. นำท่านชม ศาลรบเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านไหว้วิหารเจ้าแม่กวนอิม 
14.00 น. แวะชม Golden Hill Village 
16.00 น. จบกิจกรรมทัวร์บึงบอระเพ็ดและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์บึงบอระเพ็ด

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์บึงบอระเพ็ด นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------