ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สงขลา

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สงขลา,เกาะยอทัวร์สงขลา
 (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ และ เช็คอินขึ้นเครื่อง 
06.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง มุ่งหน้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รอรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม แหลมสมิหลา เชิญท่านถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือก จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ที่สวนสองทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นเขาตังกวน ชมจุดชมวิวเมืองสงขลา 
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่า 100 ปี นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา แวะไหว้พระวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ 
18.00 น. เดินทางไปเกาะยอขึ้นสพานเปรมชมทัศนีภาพของทุ่งน้ำ ชมวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเกาะยอและชมบรรยากาศยามเย็น 
19.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โฮมสเตย์เกาะยอ 
20.00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์สงขลาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โฮมสเตย์เกาะยอ 
08.30 น. จากนั้นเดินทางไป สวนสาธารณะหาดใหญ่ นำท่านเข้าเมืองน้ำแข็ง Hatyai Ice Dome ซึ่งข้างใน จะมีอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักโดยช่างมืออาชีพชาวจีน เมืองฮาบิน นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ชมประติมากรรมน้ำแข็งจุใจ จากนั้นออกจากเมืองน้ำแข็งเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปนั่งกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธมงคลมหาราช จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในไปนมัสการพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อพระพุทธหัตถมงคล จากนั้นนำท่านไปช็อบปิ้งตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก และแวะตลาดสันติสุข ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นตลาดใหญ่เหมือนตลาดกิมหยงแต่จะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก 
17.00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
18.00 น. จากนั้นนำคณะทัวร์เดินตลาดน้ำคลองแห 
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมแกรนด์พลาซ่า 
23.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์สงขลาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม 
08.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางไป ถ้ำภูผาเพชร 
10.00 น. เดินทางถึง ถ้ำภูผาเพชร ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากภายในถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงกลางถ้ำเป็นลานกว้างมองขึ้นไปด้านเพดานถ้ำจะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยระยิบระยับเหมือนประดับด้วยเพชร ถือได้ว่าเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและใหญ่ติดอันดับ ๔ ของโลก จากนั้นเดินทางกลับที่พักเล่นน้ำตกวังสายทอง 
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไป ณ จุดล่องแก่ง เริ่มต้นการผจญภัยไปตามลำน้ำ ชมธรรมชาติสนุกไปกับการล่องแก่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ 
17.20 น. นั้นนำคณะเช็คอินขึ้นเครื่องที่ สนามบินหาดใหญ่ 
17.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่ สนามบินดอนเมือง 
19.05 น.จบกิจกรรมทัวร์สงขลาและเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ลาคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
(รับเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตรานี้รวม 
- ค่ารถตามโปรแกรม 
- ค่าที่พัก 2 คืน ร 
- ค่าอาหาร 7 มื้อ 
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- ค่าไกด์ / Staff 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว

-----------------------------------

การจองทัวร์สงขลา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์สงขลานี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------