ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สมุทรสงคราม

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สมุทรสงคราม,อัมพวาทัวร์สมุทรสงคราม (2 วัน 1 คืน)


วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก ปราจีนบุรีโดย รถตู้ส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ อัมพวา 

10.00 น. เดินทางถึง สมุทรสงคราม นำท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ ดอนหอยหลอด ก่อนช็อปปิ้งนำท่านแวะนมัสการ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประดิษฐานอยู่ภายใน โดยเป็นที่สักการะของประชาชนชาวไทยที่มาเที่ยวดอนหอยหลอด 

11.00 น. หลังจากนั้นชมทัศนียภาพที่สวยงาม แปลก และมีเอกลักษณ์ ที่ ดอนหอยหลอด ในยามปกติเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะท่วม ดอนจะจมหายไปในน้ำไม่มีร่องรอยของดอนหอยหลอดอยู่เลยแต่พอน้ำลง ด้านหลังศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นสถานที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเล และบริเวณรอบข้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยัง มีร้านค้าจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งจากทะเลไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. นำท่าน ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ 

14.30 น. เดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เพียงตะวัน รีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน” 

16.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดแห่งนี้จะมีของขายมากในทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม 

18.00 น. นำทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และคลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารนำทุกท่านสนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมที่ทางทีมงานเอจิเลนตผืทัวร์ได้จัดเตรียมไว้ให้

23.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์สมุทรสงครามและราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 

10.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก เที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชาวสวนดำเนินสะดวก เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมนาๆชนิด จากนั้นล่องเรือชมความงามของ ไร่สวน ริม คลองดำเนินสะดวก แวะชิมและชมการผลิตน้ำตาลสดๆ จากมะพร้าว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4)ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านเที่ยวชม อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสต์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศ ฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสี ที่สวยงามจาก ประเทศฝรั่งเศส เป็นกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

15.00 น. จบกิจกรรมทัวร์สมุทรสงครามและเดินทางกลับที่หมายพร้อมแวะซื้อของฝาก


 อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก 1 คืน 

2.ค่าอาหาร 4 มื้อ  

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

4.ค่าประกันการเดินทาง 

5.ค่าล่องเรือชมตลาดน้ำอัมพวา+ตลาดน้ำดำเนิน

6. ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล

7.ค่าดนตรีคาราโอเกะ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์สมุทรสงคราม

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์สมุทรสงครามนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------