ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,อำนาจเจริญ

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,อำนาจเจริญ,วัดบรรพตคีรีทัวร์อำนาจเจริญ
 (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
เช้า เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า (ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ เวียดนาม) 
เดินทางไปจ.อำนาจเจริญ นมัสการพระมงคลมิ่งเมืองที่พุทธอุทยานเพื่อเป็นมงคลชีวิต เดินทางไป วัดถ้ำแสงเพชร สัมผัสธรรมชาติและสถานที่ที่หลวงปู่ชามานั่งวิปัสนา 
รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.อำนาจเจริญ 
บ่าย เดินทางไปนมัสการอัฐิหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดบรรพตคีรี ต.หนองสูง อ.คำชะอี และ 
เดินทางไปนมัสการหลวงปู่จาม จากนั้นเดินทางผ่านหมู่บ้านหัตถกรรมสานตระกร้าอ.นิคมคำสร้อย 
และเดินทางต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร ซ๊อปปิ้งสินค้าที่ตลาดอินโดจีน และเข้าที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์อำนาจเจริญและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
เช้า เดินทางจากที่พักถึงวัดศรีมงคลใต้ วัดที่เคารพศรัทธาของชาวไทย-ลาว ริมแม่น้ำโขง , 
ชมหอแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นที่รวบรวมศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่าไทยมุกดาหาร ชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหารเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมประติมากรรมหิน และ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย เดินทางเลียบแม่น้ำโขงผ่าน อ.ดอนตาล อ.ชานุมาน อ.เขมราฐ นมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซงและเดินทางไปบ้านสองคอน ชมทัศนียภาพหาดสลึง และล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองคอนในการตักปลา จากแม่น้ำโขง ชมปากบ้อง จุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง 56 เมตร ชมมหัศจรรย์สามพันโบก (หาดสลึงและสามพันโบกเหมาะแก่การมาเที่ยวชมเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง) 
16.00 น. จบกิจกรรมทัวร์อำนาจเจริญและเดินทางกลับที่หมาย

อัตราค่าบริการ: xxxx บาท ต่อ ท่าน 
(โปรแกรมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 
2.ค่าอาหารตามโปรแกรม 
3.ค่าที่พัก 1 คืน (โรงแรมสีหราช และบ้านพักรับรองเรือนริมน่าน) 
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
6.ค่าล่องเรือที่เขื่อนสิริกิต์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์อำนาจเจริญ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์อำนาจเจริญนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------