ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ชัยภูมิ

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,อุทยานแห่งชาติป่าหินงามทัวร์อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
04.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่น 
05.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง 
09.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียว9อยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย 
09.30 น. นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตา เป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 
10.00 น. จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับ สายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน 
10.30 น. จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไป ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานาน นับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หิน รูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
15.00 น. นำท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง ที่นี่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ นำท่านเที่ยวชมน้ำตกสวย น้ำตกไทรทองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมต้นกระบากใหญ่มีอายุกว่า 100 ปีได้ด้วย 
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่บนเขา ที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งแคมป์-พักแรมของเราในค่ำคืนนี้ และเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ที่ผุดจากดินนามว่า ดอกกระเจียว ด้วย 
17.00 น. เดินทางถึงที่พัก บริเวณลานกางเต็นท์ที่ทางอุทยานฯกำหนดไว้ ซึ่งไม่ห่างไกลจากจุดท่องเที่ยวต่างๆมากนัก คืนนี้เราจะพักค้างแรมกันแบบชิวๆ ณ ลานผาพ่อเมือง (พักเต็นท์) หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หากยังมีเวลาเหลือจะพาท่านไปเดินเล่น ชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่หน้าผาต่างๆ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารของชาวบ้าน 
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยายใกล้ชิดธรรมชาติ 
20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศสดใส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) บริเวณร้านอาหารของที่พัก 
08.00 น. หลังอาหารนำท่านชม อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานที่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นทุ่งใหญ่ๆทั้งหมด 5 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี 
09.00 น. นำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางไป ชมทุ่งดอกกระเจียว โดยเส้นทางเข้าชมทุ่งจะเป็นทางเดินเท้าระยะทางไป-กลับสำหรับการชม 4 ทุ่ง ประมาณ 4 กม.นำคณะเดินตามเส้นทางเราจะผ่านผาต่างๆแวะถ่ายภาพเป็นระยะ จุดแรก คือ ผาพ่อเมือง จุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ 
10.00 น. จากนั้นจะนำท่านเดินลัดเลาะไปชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ 1-3 ตามแต่เส้นทาง และ ชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งสีขาวเพียงแห่งเดียวของอช.นี้ ทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกันออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ ขากลับเราจะเดินผ่านอีกผา คือ ผาอาทิตย์อัสดง แล้วมาสิ้นสุดที่ลานจอดรถ บริเวณที่ตั้งแค้มป์ที่เราพัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ที่ทำการอุทยานฯ ระหว่างทางกลับแวะ จุดชมวิวเขาพังเหย ชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง 
14.00 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวต่อไปยัง อ.ภักดีชุมพล ณ ถ้ำแก้ว-ถ้ำพระ ถ้ำในเทือกเขาพระยาฝ่อที่มีความสวยงามของหินงอก-หินย้อยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ จ.ลพบุรี อำลาเมืองสวรรค์แห่งพฤกษา ชัยภูมิ 
16.00 น. เดินทางถึง จ.ลพบุรี นำท่านชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่พระราชทานชื่อโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อน แกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านชม จุดชมวิวสันเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งลุ่มน้ำป่าสัก เป็นแหล่งความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
19.00 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯต่อ 
23.00 น. จบกิจกรรมทัวร์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3. ค่ารถท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าอุทยาน 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------