ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตราด

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะช้าง,หาดคลองพร้าวโปรแกรมทัวร์เกาะช้าง - ตราด (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก

05.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ  มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง         

10.45 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ อ่าวธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด                  

11.25 น. รถท้องถิ่นรับทุกท่าน นำท่านเดินทางไปส่งท่านที่ ท่าเรือเพื่อไปดำนํ้าดูปะการัง

12.00 น. นำท่านลงเรือ ให้ท่าน รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ

13.00 น. หลังอาหารเชิญท่าน ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิ                           

16.30 น.เดินทางไป Check In เข้าที่พักที่ “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท”        

17.00 น. พักผ่อนที่รีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่รีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์                          

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

08.10 น. รถท้องถิ่นรับทุกท่าน นำท่านเดินทางไปเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง                         

09.30 น. เดินทางถึง จุดชมวิวหาดไก่แบ้ ถือเป็น Landmark ของเกาะช้างเลยก้อว่าได้ จากมุมนี้เราสามารถมองเห็นภาพวิวทะเลได้ถึง 180 องศา มองเห็น 4 เกาะเล็ก เป็นจุดชมวิวที่คนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวเกาะช้างไม่ควรพลาด                        

10.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเกาะช้าง 

10.45 น. นำท่านลงเรือที่ ท่าเรือเกาะช้าง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อกลับไปยังฝั่ง...

11.30 น. เดินทางถึงฝั่ง...

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารริมทะเลชีฟู้ด

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... และแวะซื้อของฝาก...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 100 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2 ต่อ ห้อง / พักห้องแบบ Standard)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าดำน้ำดูปะการังและอุปกรณ์

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง - ตราด (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก

06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง  

11.30 น. เดินทางถึง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.45 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ อ่าวธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด                  

14.30 น.นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น(สองแถว)เดินทางไป Check In เข้าที่พักที่ “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท”        

หรือพักที่” คชารีสอร์ท”             

15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน

16.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building      

17.00 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิด 

17.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่รีสอร์ท

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์                   

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

09.00 น. นำท่านลงเรือเพื่อ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว, ปลาลายเสือ, ปลาผีเสื้อ, และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเองจากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง                           

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

15.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง

16.30 น.นำท่านเดินทางกลับถึงเข้าที่พักที่ “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท”  

17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)ที่รีสอร์ท / ร้านอาหาร

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ที่รีสอร์ท

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 

10.00 น. เดินทางถึง จุดชมวิวหาดไก่แบ้ ถือเป็น Landmark ของเกาะช้างเลยก้อว่าได้ จากมุมนี้เราสามารถมองเห็นภาพวิวทะเลได้ถึง 180 องศา มองเห็น 4 เกาะเล็ก เป็นจุดชมวิวที่คนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวเกาะช้างไม่ควรพลาด                        

10.45 น. นำท่านเดินทางลงเรือที่ ท่าเรือเกาะช้าง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อกลับไปยังฝั่ง...

11.30 น. เดินทางถึงฝั่ง...

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... และแวะซื้อของฝาก...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

 

การจองโปรแกรมทัวร์เกาะช้าง

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์เกาะช้างนี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

--------------------------------------