ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ชุมพร

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมาตรา,เกาะหลักแรดทัวร์เกาะมาตรา,เกาะหลักแรด 
(3 วัน 2 คืน)


วันแรก 
22.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
22.30 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร โดยรถของลูกค้า 

วันที่สอง 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)ที่รีสอร์ท 
08.00 น.นำทุกท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
09.00 น.นำทุกท่านเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออกไป ดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะละวะ เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือแบบปิกนิก หรือ บนเกาะมัตตรา 
13.30 น.ดำน้ำกันต่อช่วงบ่าย 
15.30 น.เดินทางกลับถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนตามอัธยาศัย…อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า 
16.00 น.เดินทางถึงที่พักที่ น้องใหม่รีอสร์ท หรือระดับเดียวกัน 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น.นำทุกท่านลงเรือเพื่อพาทุกท่านทำ กิจกรรมไดร์หมึก ยามค่ำคืน (ขึ้นอยู่กับสภาพของทะเลด้วย) 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะมาตรา,เกาะหลักแรดและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น.นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 
08.30 น.แวะให้ท่าน สักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ที่ชาวชุมพรเคารพและนับถือ 
09.00 น.นำท่านเดินทางไปยังประจวบคีรีขันธ์ 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15.30 น.แวะให้ท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด 
16.40 น.เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบุรี 
22.30 น. จบกิจกรรมทัวร์เกาะมาตรา,เกาะหลักแรดและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าที่พัก 1 คืน 
2.ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6.ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3.ค่าไดร์หมึก และอุปกรณ์ (ราคาท่านละ 500 บาท) 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะมาตรา,เกาะหลักแรด

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะมาตรา,เกาะหลักแรด นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------