ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สตูล

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะหลีเป๊ะทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 
( 4 วัน 3 คืน) 


วันแรก ปากบารา - หลีเป๊ะ 
10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเที่ยว..เกาะตะรุเตา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
13.00 น. นำท่านชมและศึกษาประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น ผาโต๊ะบู เพื่อชมทัศนียภาพ และความสวยงามของทะเลสุดเวิ้งฟ้าอันดามันใต้ 
14.30 น. เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเกาะไข่ 
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เดินทางสู่ เกาะไข่ 
16.30 น. ถึงเกาะไข่ นำท่านชม ซุ้มประตู หินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก 
17.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ 
18.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ รีสอร์ทที่พัก 
22.00 น.จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เกาะหลีเป๊ะและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง หลีเป๊ะ – หินงาม –จาบัง – เกาะดง – หินซ้อน - หาดทรายขาว 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสาม 
10.30 น. เดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ชายหาด 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง 
16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ รีสอร์ทที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะหลีเป๊ะและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม หลีเป๊ะ – อาดัง - ราวี 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. นำท่านเดินทางชมชีวิตความเป็นอยู่ และสัมผัสกับ ชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย ณ ชุมชนหมู่บ้านชาวเล 
09.30 น. เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ 
10.00 น. ออกเดินทางกลับท่องทะเลอีกครั้ง ณ หมู่เกาะอาดัง-ราวี 
11.00 น. ถึง หมู่เกาะผึ้ง นำท่านดำน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน และนานาชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างจุใจ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) บนเรือ/หน้าหาด 
13.00 น. นำท่านดำน้ำ ดูปะการังต่อ ณ เกาะผึ้งน้อย –ผึ้งใหญ่ และหลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะลองกวย 
14.00 น. เดินทางสู่ เกาะดง-หินซ้อน ชมปะการัง และ เล่นน้ำ อย่างจุใจอีกครั้งหนึ่ง 
16.00 น. นำทานเดินทางสู่ เกาะอาดัง นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเกาะอาดัง พร้อมท้าทายความสามารถสู่ ผาชะโด และถ่ายภาพความประทับใจของพระอาทิตย์อัสดง ณ ทะเลอันดามันใต้ 
17.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (8) ณ รีสอร์ทที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์เกาะหลีเป๊ะและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ หลีเป๊ะ – ปากบารา 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (9) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.30 น. เตรียมตัวออกเดินทางสู่..ท่าเทียบเรือปากบาราโดยเรือโดยสารประจำทาง 
10.00 น. อำลาดินแดนอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
12.30 น. จบกิจกรรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะและถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ และนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2.ค่าห้องพัก 3 คืน ( บังกาโลบนเกาะหลีเป๊ะ ) 
3.ค่าอาหารรวม 9 มื้อ 
4.ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง 
5.ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน 
6.ค่าไกด์นำเที่ยว และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก 
7.ค่าประกันภัยการเดินทาง 
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------