ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แก่งกระจาน

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แก่งกระจาน,เพชรบุรีทัวร์แก่งกระจาน (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เพชรบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องระหว่างเดินทาง 

10.30 น. แวะไหว้พระและชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ และถ้ำเขาหลวง ซึ่งถ้ำเขาหลวงนี้นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมานานนับร้อยปีแล้ว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม Swiss Sheep Farm (ฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี) ในฟาร์มท่านจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู หนานุ่มนับสิบตัว ในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียว ๆ ลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน            

14.30 น. แวะเที่ยวชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน             

16.00 น. เดินทางไปยัง อำเภอแก่งกระจาน

16.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “สวนเพชรรีสอร์ท” (ติดแม่น้ำ) พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์แก่งกระจานและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่หน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย 

09.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน 

10.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building (Outdoor / ชาดหาด)

11.30 น. จบกิจกรรม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. นำท่านร่วมทำ กิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง ที่แม่น้ำเพชรบุรีระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 7-10 กม.ใช้เวลาในการล่องแก่งและเล่นน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง           

15.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง 

16.30 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “สวนเพชรรีสอร์ท” (ติดแม่น้ำ) พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพักโรงแรม 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์แก่งกระจานและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม

09.30 น. นำท่านเดินทางไป “สักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางพันมือองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นสถานที่ที่เป็นที่มีประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก เล่าจื้อ ปรมาจารย์ของจีนกล่าวคำอมตะไว้ว่า ฮุกก่ก จ่าวติ๊กเซ้ง ทีแอ๋จิ่วไต้เพ้ง หรือถ้าเมืองศาสนา สร้างสำเร็จ สันติภาพอันถาวรจึงเกิดขึ้นใน โลกมนุษย์                          

11.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทิศทัศน์ที่สันเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย เขื่อนแก่งกระจานนี้ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2505 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 เขื่อนนี้เป็นเป็นเขื่อนดินสร้างปิดช่องเขา 3 ช่องติดต่อกัน เขื่อนนี้สูง 58 เมตร ยาว 1,320 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ฐานตอนกว้างที่สุด 250 เมตร มีทางน้ำ ให้ล้นผ่านไปได้ 1,380 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที มีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำ 31,000 ไร่ เก็บน้ำได้ 710 ลูกบาศก์เมตร                           

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. จบกิจกรรมทัวร์แก่งกระจานและเดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสด์ภาพ

 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์แก่งกระจาน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์แก่งกระจาน นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------