รับจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง,วอล์คแรลลี่,Walk Rally,Team Building

รับจัดกิจกรรม Walk Rally-Team Building-CSRโปรแกรมทำกิจกรรม CSR และ Team Building - ชะอำ (1 วัน) 


หมายกำหนดการท่องเที่ยว: 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ชะอำ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทางบนรถ 
10.00 น. เดินทางถึง หาดชะอำ นำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน 
11.00 น. นำทุกท่าน ลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building 
12.00 น. จบกิจกรรม 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารแซ่บอีหลี 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หาดชะอำ เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำกันตามอัธยาศัย 
15.00 น. ให้ท่านได้ทำ กิจกรรมพิเศษ (CSR) “คืนโอกาสสู่สังคม” ที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งกิจกรรมที่จะทำคือกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพงคืนส่งธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก สร้างทักษะ พัฒนาเจตคติ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ (พันธุ์ปลากะพง 1 ถุง ต่อ 2 ท่าน) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารชมวิวซีฟู๊ดบริเวณชายหาดของร้าน 
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
21.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง 
21.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: xxxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าอาหาร 3 มื้อ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฐาน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, , ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------