วิธีการชำระเงิน


การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี


ส่วนที่เหลือชำระดังนี้

กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้