แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี,ล่องแพกาญจนบุรี

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรีแพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี
 (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี 

09.30 น. เดินทางถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

10.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร

11.00 น. นำทุกท่านลงแพเพื่อ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนแพ 

13.30 น. จากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย 

14.30 น. ลากแพกลับไปยังฝั่ง

15.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ ผึ้งหวานรีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน

16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรีของวันแรกและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

10.30 น. แวะให้ท่านได้ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในแพ 

11.00 น. เดินทางไปแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของเชลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. แวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน 

14.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรีและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

-----------------------------------

 การจองแพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี

 โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 -------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  --------------------------------------