แพ็คเกจทัวร์ชุมพร

แพ็คเกจทัวร์ชุมพรแพ็คเกจทัวร์ชุมพร 3 วัน 2 คืน

วันแรก 
06.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
10.00 น. นำทุกท่านแวะอำเภอหัวหินเพื่อนำท่านซ๊อปปิ้งสัมผัสวิถีเก่าๆ แบบโบราณที่ “เพลินวาน” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น ศูนย์รวมความสุข สถานที่ซึ่งหยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวีถีหัวหินกาลก่อนสู่กาลปัจจุบัน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ.ประจวบครีขันธ์ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคา 
15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดชุมพร 
17.30 น. ถึงจังหวัดชุมพรนำทุกท่าน Check In เข้าที่พักที่ “99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท” 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ชุมพรและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
07.00 น. เดินไปเล่นน้ำที่ชายหาดและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
08.00 น. นำคณะท่านออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ เปลี่ยนพาหนะ ลงแพ พบกับความสนุกสนานและเสน่ห์ของสายน้ำเย็น ซึ่งไหลมาจากหุบเขาในสายน้ำพะโต๊ะซึ่งไหลตลอดทั้งปีพร้อมเก็บบรรยากาศ ธรรมชาติที่แสน สวยงามและสดชื่นระหว่างทางสามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
13.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านล่องแพชมธรรมชาติ สองฟากฝั่งของสายน้ำ 
15.30 น. นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ “99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท” พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ชุมพรและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ หาดทรายรี ซึ่งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จในกรมและอีกทั้งพระองค์ยังเป็นพระบิดาของกองทัพเรือไทยอีกด้วย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสักการะรูปเหมือน หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างทาง แวะซื้อของฝากเมืองเพชร ณ ร้านแม่กิมลั้ง 
20.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ชุมพรและเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท) 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าล่องแพ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าไกด์และ Staff 
7. ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ชุมพร 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ชุมพรนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------