แพ็คเกจทัวร์บึงกาฬ

แพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา ภูทอก จุดชมวิวหินสามวาฬ บึงโขงหลง วัดถ้ำชัยมงคล ศาลปู้อือลือ วัดสว่างวารี ถนนคนเดิน ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ วัดเจติยาคีรีวิหาร วัดถ้ำศรีธน ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ หนองคาย บึงกาฬ วัดโพธิ์ชัย วัดอาฮงศิลาวาส น้ำตกถ้ำพระแพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา ภูทอก จุดชมวิวหินสามวาฬ (3 วัน 2 คืน)

 

วันเดินทาง (กทม. – หนองคาย)

16.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่าน

17.00 น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น  มุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ พร้อมบริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

 

วันแรก (หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-น้ำตกถ้ำพระ)

06.00 น. เดินทางถึง จ.หนองคาย แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

07.00 น. หลังจากนั้นนำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ ระหวางทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ

12.00 น. รับประทารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก...ที่ "BK Place Hotel" (มีสวนน้ำในรีสอร์ท)

18.00 น. รับประทารอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของ แพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง (ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ "วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงโขงหลง

12.30 น. รับประทารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสว่างวารี นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศ

20.00 น. นำท่านเดินทางกลับไปยังที่พัก...ที่ "BK Place Hotel" (มีสวนน้ำในรีสอร์ท)

21.00 น. รับประทารอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

22.00 น. รจบกิจกรรมวันที่สองของ แพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม (ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-วัดเจติยาคีรีวิหาร-ภูทอก-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ)

05.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่...

05.30 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ "ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์"

06.00 น. เดินทางถึง ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ

07.30 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก...ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น

11.00 น. บประทารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหาร

12.00 น. จบกิจกรรมทั้งหมดของ แพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา และเดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าอาหาร 9 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ถ้ำนาคา นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-------------------------------------