แพ็คเกจทัวร์ประจวบคีรีขันธ์

แพ็คเกจทัวร์ทะเลแหวกบางสะพานโปรแกรมทัวร์ ทะเลแหวกบางสะพาน (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ประจวบฯ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

11.00 น. นำท่านเข้าชม เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็กมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีบันได 396 ขั้น ขึ้นไปจนถึงยอดเขาซึ่งมีความสูง 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง อ่าวทั้งสามและหมู่เกาะต่างๆ ได้อย่างสวยงาม มีศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจ                          

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านเที่ยวชมวิวสามอ่าวที่ อ่าวมะนาว ซึ่งบนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ไหว้นมัสการ เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น                           

14.30 น. เดินทางไปยัง อ.บางสะพาน นำท่านเดินทางไป Check In เพื่อเข้าสู่ที่พัก

17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ศาลาไทยบีชรีสอร์ท” พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก  

17.30 น. พักผ่อนหรือเล่นน้ำที่ชายหาดหน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท 

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้ คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง  

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 น. เดินทางมาถึงยังท่าเรือและเตรียมตัวออกเดินทาง

08.30 น. ลงเรือและออกเดินทางไปยัง เกาะทะลุและเกาะสิงห์ 

09.00 น. เดินทางถึง เกาะทะลุ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับช่องทะลุซึ่งเป้นที่มาของชื่อ "เกาะทะลุ"                              

10.00 น. มาถึงยัง เกาะทะลุ นำท่านไปยัง จุดดำน้ำดูปะการังจุดแรก ดำน้ำดูปะการังและให้อาหารปลาน้อยใหญ่

11.00 น. ออกจากเกาะทะลุและเดินทางต่อไปยัง เกาะสิงห์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบข้าวกล่องบนเรือ

13.30 น. ถึงยัง เกาะสิงห์ จุดดำน้ำดูปะการังจุดที่สอง ซึ่งที่เกาะสิงห์ปะการังจะมีความหลากหลายและสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นสูงทางทะเล)

14.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือที่ฝั่งโดยสวัสดิ์ภาพ

15.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับรีสอร์ท ที่ “ศาลาไทยบีชรีสอร์ท” 

16.30 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของโรงแรมตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท

20.00 น. จบกิจกรรม และ ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท

08.30 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการ “พระพุทธกิติสิริชัย” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระมีริ้วจีวรและพระพักตร์ที่สวยงาม องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองมีขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล

09.00 น. หลังจากนั้นนมัสการ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียว ขนาดใหญ่ ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ ม.ร.ว.มิตรวรุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุ่มเทสร้างผลงานชิ้นนี้อย่างสุดฝีมือ และถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิต โดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” 

10.00 น. แวะชมถ่ายรูปที่ ทะเลแหวกบางสะพาน เป็น Unseen ทะเลแหวก ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงนี้สามารถไปเที่ยวชมความสวยงามน้ำทะเลสีฟ้าใส ราวกับอยู่บนเกาะ ไม่ต้องนั่งเรือไปถึงเกาะ ก็สามารถชมทะเลแหวกได้ 

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่าน ต่อห้อง ) 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

 

การจองทัวร์ทะเลแหวกบางสะพาน

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

ทัวร์ทะเลแหวกบางสะพาน นี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------