แพ็คเกจทัวร์ชลบุรี

แพ็คเกจทัวร์บางแสนแพ็คเกจทัวร์บางแสน 
(2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 

07.30 น.พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
08.00 น.ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ราชบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง 
09.30 น.แวะให้ท่านเข้าชม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในสวนสัตว์เขาเขียวอาทิ เช่น เข้าชม สวนผีเสิ้อเปิด ชื่นชมความสวยงามของผีเสื้อ กว่า 40 ชนิดชมความสามารถของสัตว์ เช่น การแสดงนกแก้วมาร์คอว์ เหยี่วโฉบเหยื่อ เข้าชมกรงนกแบบเปิด กว้างใหญ่ไพศาล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น.หลังทานอาหารนำท่านออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ บางแสน 
14.30 น.แวะให้ท่านได้เที่ยวชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล อาทิ เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล แมงกะพรุน โลมา พะยูน เต่าทะเล และ จระเข้น้ำเค็ม รวมถึง สิ่งมีชีวิตในทะเลยุคดึกดำบรรพ์ 
15.30 น.นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาสามมุข เดินทางเข้าสู่ เขาสามมุข สักการะศาลเจ้าแม่เขาสามมุขถ่ายรูปกับฝูงลิง, เที่ยวชมวัดฤาษี ซึ่งมีรูปปั้นปะติมากรรมแปลก บนเขาสามมุข หลังจากนั้น เดินทางสู่ แหลมแท่นเป็นจุดพักผ่อน ชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง "แหลมแท่น" เป็นแหลมในทะเลที่ยื่นออกไปไม่มากนัก ช่วงค่ำจะมีผู้คนเข้ามาพักผ่อนกันมาก มีร้านขายอาหารทั้ง ส้มตำ, อาหารทะเล และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
16.30 น.นำท่านเดินทางไป Check In เข้าที่พักที่ "โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน" 
17.00 น.สนุกสนานกับการเล่นน้ำและกิจกรรมชายหาด เช่น Banana Boat เจ็ทสกี ชื่นชม บรรยากาศชายหาด ตามอัธยาศัย 
18.30 น.รับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
22.00 น.จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์บางแสนและราตรีสวัสดิ์ 

วันนที่สอง 
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น.ออกเดินทางสู่ อ่างศิลา 
10.00 น.เข้าชม ตึกมหาราช และ ตึกราชินี บริเวณโค้งอ่าวอ่างศิลาซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็น "อาศรัยสถาน" ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นที่พักตากอากาศ ชายทะเล แห่งแรกของไทย ตึกมหาราช" และ "ตึกราชินี" ปัจจุบันได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ด้วยสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งอย่างประณีต จนกระทั่งได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นับว่าเป็นสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยยิ่ง 
10.30 น.เดินทางสู่ ตลาดเก่า 133 ปี อ่างศิลา เพลินเพลินกับการ เดินชม สินค้า อาหาร และ ครกหิน อ่างศิลา อย่างมากมายที่ตลาดเก่า 133 ปี อ่างศิลาหรือ เลือก ที่จะรับประทานอาหารกลางวัน แบบ ต่างคนต่างทานได้ที่ ตลาดเก่า อ่างศิลาได้เลยหรือ 
11.30 น.ออกเดินทางสู่ เขาสามมุข 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)ที่ร้านอาหาร 
14.00 น.เดินทางกลับที่หมายและ แวะซื้อของฝากที่ตลาดหนองมน 
17.00 น. จบกิจกรรมของแพ็คเกจทัวร์บางแสนและเดินทางกลับถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง) 
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 1 คัน หรือรถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์บางแสน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์บางแสนนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------