แพ็คเกจทัวร์พังงา

แพ็คเกจทัวร์พังงาแพ็คเกจทัวร์พังงา (5 วัน 4 คืน) 


วันแรก (กรุงเทพฯ - พังงา) 
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย....เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
19.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.พังงา บริการข้าวกล่องบนรถ (มื้อที่ 1) 

วันที่สอง (ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู เกาะปันหยี ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ) 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวพังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา และปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง 
15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่ แหลมพรหมเทพ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต) 
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 4) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์พังงาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (ภูเก็ต เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน เกาะไข่ ดำน้ำดูปะการัง) 
06.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือ 
08.30 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลภูเก็ต ถึง เกาะพีพีเล ชมความสวยงามของ อ่าวปิเล๊ะ และ อ่าวมาหยา (ขึ้นไปถ่ายรูป เดินเล่นบนอ่าวมาหยาครับ) เที่ยวชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะพีพีเล จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน นำท่านดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสามหาด 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 6) 
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป เล่นน้ำที่ เกาะไข่นอกและ เกาะไข่ใน กันตามสบาย... 
14.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับฝั่งภูเก็ต อาบน้ำ ทำภาระกิจ 
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์พังงาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ (หมู่เกาะสิมิลัน จุดชมวิวหินเรือใบ อ่าวเกือกม้า ดำน้ำดูปะการัง) 
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา 
08.30 น. ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ) จากนั้นออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ลำใหญ่ เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันเหนือและฝูงปลาบิน (ปลานกแอ่น) มีให้เห็นตลอดเส้นทาง หากโชคดีอาจเจอปลาโลมาเล่นน้ำให้ดูด้วย บริการผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ (ระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง) 
09.45 น. ถึง เกาะบางู (เกาะเก้า) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดกันตามสบาย พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำน้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ อ่าวเกือกม้า ที่ จุดชมวิวหินเรือใบ (สัญญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะสิมิลัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาหลากสีนานาชนิดที่ เกาะเจ็ด และเดินทางสู่ หัวแหลมเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังกันให้จุใจ 
15.00 น. ให้ท่านอาบน้ำ ทำภาระกิจที่ เกาะสี่ 
15.30 น. ออกเดินทางกลับฝั่งท่าเรือทับละมุ 
16.45 น. ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำภาระกิจ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่า 
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร อ.ตะกั่วป่า (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สี่ของแพ็คเกจทัวร์พังงาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่ห้า (กรุงเทพฯ) 
05.30 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์พังงาและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 


อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมดังกล่าวรับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตรานี้รวม 
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี,เครื่องเสียง 
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น 2 คืน) 
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4.ค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน 
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ 

----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์พังงา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์พังงานี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------