แพ็คเกจทัวร์เชียงราย

แพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้าแพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้า
 (3 วัน 2 คืน) 


วันเดินทาง 
18.00 น. รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบ และออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP 
รับประทานข้าวต้มรอบดึกที่ร้านสี่แคว ริเวอร์ไซด์ (มื้อที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่หนึ่ง 
เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมริมจันทน์ รีสอร์ท (มื้อที่ 2) อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
08.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไปชมพระตำหนักดอยตุง 
12.00 น. ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านแม่พิมพ์ อ. เมือง จ.เชียงราย 
13.00 น. หลังอาหารกลางวัน พาท่าน ไปชมวัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย 
15.00 น. เดินทางไปยังภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก บ้านออย รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 4 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง) ช่วงเย็นพบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินลับขอบฟ้า จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้าและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วัดท่าตอน สวนส้มธนาธรที่อำเภอแม่อาย ดอยอ่างขาง 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมแสงแรก พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันงดงาม ที่ภูชี้ฟ้า 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท ( มื้อที่ 5 ) หลังอาหารเดินทางต่อไปยังแม่อาย 
12.00 น. รับประทานอาหาร ( มื้อที่ 6 ) กลางวันที่ร้านเฮือนจั๋นคำ 
13.00 น. ชมสวนส้มสายน้ำผึ้งธนาธร ที่อำเภอแม่อาย แวะเที่ยววัดท่าตอน ชมความสวยงามของแม่น้ำกก ที่จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางไป จากนั้นเดินทางไปยังดอยอ่างขางเข้าที่พัก (พักที่เลาติงรีสอร์ท ห้องละ 3-4 ท่านมีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง) 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 ) อ่างขางร้านถิงถิงโภชนา และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้าและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง โครงการหลวงดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ไหว้พระธาตุหริภุญชัย ตลาดทุ่งเกวียน 
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกดอยอ่างขางอันงดงามที่ จุดชมวิวกิ่วลม ดอยอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท ( มื้อที่ 8 ) หลังอาหารเช้านำท่านไปชมโครงการหลวงดอยอ่างขาง พันธุ์ไม้นานาชนิดทีดอยอ่างขาง สวน 80 ที่ดอยอ่างขาง เปิดโอกาสให้ถ่ายภาพกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านดินทางต่อ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 9 ) ที่ร้านใบออคิด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
13.00 น. หลังอาหารเดินทางไปยังเวียงกุมกามหนึ่งใน Unseen Thailand นั่งรถรางชมโบราณสถานของมหานครก่อนเมืองเชียงใหม่ 
16.00 น. เดินทางถึง จ. ลำพูน นำท่านไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นแวะ ช็อปปิ้งที่ตลาดทุ่งเกวียน ที่ จ. ลำปาง และรับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำปิง ( มื้อที่ 10 ) ที่โรงแรมนครเถิน จ. ลำปาง และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
22.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้าและเดินทางกลับกรุงเทพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้า

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ภูชี้ฟ้านี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------