แพ็คเกจทัวร์ขอนแก่น

แพ็คเกจทัวร์ภูผาม่าน,ภูผาม่าน,ขอนแก่นแพ็คเกจทัวร์ภูผาม่าน-ขอนแก่น (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก ขอนแก่นโดย รถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ภูผาม่าน พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ

08.30 น. นำท่านแวะชม จุดชมวิวหินช้างสี ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์ที่อยู่เบื้องล่าง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งระเบียงชมวิวระหว่างทางไว้หลายจุด ระหว่างทางจะได้ชมวิวธรรมชาติ รวมถึงทิวทัศน์ของเขื่อนที่สวยงาม รวมทั้งก้อนหินรูปร่างเแปลกตาและก้อนหินไฮไลท์หินช้างสีซึ่งเป็นที่มาของชื่อจุดชมวิว        

10.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีห้องประชุมขนาด 140 ที่นั่ง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ร้านขายของที่ระลึก ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ                         

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารสวนสวนาภูเวียง หรือ ร้านอื่นๆ

13.00 น. เดินทางไปยัง  Blue Lagoon ภูผาม่าน

14.00 น. เดินทางถึง Blue Lagoon ภูผาม่าน สระสีเขียวมรกตตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทาของเหมืองหินเก่าของโรงโม่หิน กลายเป็นภาพเงาสะท้อนน้ำที่งดงามอลังการ บวกกับสีเขียวของต้นไม้ที่อยู่รายล้อม บริเวณสระน้ำมีก้อนหินริมสระ ที่สามารถไปโพสต์ท่าถ่ายรูปเท่ มีเบลคกราวน์ที่มองเห็นภูเขาและสระน้ำสีเขียวได้แบบสุดปัง ให้ภาพบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศ      

15.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ บ้านผาสุกรีสอร์ท หรือ ไร่อุดมสุขฝายตาสวน และ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก...                  

16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท                         

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่สถานที่จัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. เชิญท่านผู้บริหารกล่าวเปิดงานเลี้ยง              

19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ โดยมีทีมงานเอจิเลนต์เป็น MC ให้ตลอดจนจบงาน                    

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง และ ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าชมหมอกสวยๆภายในรีสอร์ท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม

08.00 น. นำท่าน Check Out  ออกจากที่พัก...เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

09.30 น. นำท่านเที่ยวชม ถ้ำพญานาคราช โดยมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวถ้ำ หลังจากนั้นนำท่านเดินเท้า 300 เมตร และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด                   

                หมายเหตุ:

                ***มีน้ำดื่ม ยากันยุง ยานพาหนะ และไกด์ดูแลตลอดทั้งทริป**

                 *** การแต่งกาย ควรสวมใส่กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น เพื่อความปลอดภัยและ

                      ความคล่องตัว***

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารชมผาม่าน

13.30 น. เดินทางกลับที่หมาย...

15.30 น. เดินทางถึง ขอนแก่น โดยสวัสดิ์ภาพ....

           

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

***ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10ท่าน***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และ รถท้องถิ่น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

           บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  

           เลขที่บัญชี 416-2-56257-1  

           ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

ส่วนที่เหลือชำระดังนี้

1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้

----------------------------------- 

 หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท์: 081-4206260 

 เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 Email Address: [email protected] 

  -------------------------------------