แพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ด

แพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ด
 (4 วัน 3 คืน)


วันแรก 
-ผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน) 
-สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 
-แหลมพยอม 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- เช็คอินเข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
-วัดบูรพาภิราม 
-วัดสระทอง 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ 
- เข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
-กู่พระโกนา 
-สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-ทุ่งกุลาร้องไห้ 
-กู่กาสิงห์ 
- เข้าที่พัก
- รับประทานอาหารเย็น
- จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ 
-สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน) 
-บึงเกลือ (บุ่งเกลือ) 
-รับประทานอาหารกลางวัน
-ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่ 
-บ้านหวายหลึม 
-จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดและเดินทางไปยังจุดหมาย

อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมดังกล่าวรับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่ารถตามโปรแกรม 
2.ค่าที่พัก 3 คืน ที่ 
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ด

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ร้อยเอ็ดนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------