แพ็คเกจทัวร์ลำปาง

แพ็คเกจทัวร์ลำปางแพ็คเกจทัวร์ลำปาง
 (4 วัน 3 คืน)

วันแรก 
21.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ หรือ รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดลำปาง 

วันที่สอง (วัดพระธาตุลำปางหลวง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ล่องแพยนต์เขื่อนกิ่วลม) 

06.00 น. เดินทางถึง ลำปาง นำท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
08.00 น. ถึง ลำปาง นำชมวัดพระธาตุลำปาง อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี องค์ พระเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุประจำปีเกิดปีฉลู สักการะพระแก้วมรกต unseen พระธาตุเงาทองอัศจรรย์ ฟังตำนานหนานทิพย์ช้างต้น ตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือ 
11.00 น. ชมการฝึกทำงานและแสดงความสามารถของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
14.00 น. นำท่านล่องแพยนต์สำราญวังแก้ว พร้อมอาหารเครื่องดื่ม ผ่านชมถ้ำเหล็กไหล ผางาม ถ้ำสมบัติ ผาเกี๋ยง ทะเลสาบกิ่วลม 
17.30 น. แพยนต์สำราญวังแก้วนำท่านสู่ที่พักเกาะวังแก้ว บ้านพักอิงธรรมชาติกลางสายน้ำอันร่มรื่น เชิญท่านเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ เอร็ดอร่อยกับเมนูประเภทปลาสดจากแม่น้ำ อาหารไทย อาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 3) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ลำปางและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (บ้านป่าเหมี้ยง - อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน (พักแจ้ซ้อน คืนที่ 2)) 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์จากเสียงปลุกไก่ป่า นกป่าและฝูงปลาแหวกว่ายกระโดดรอบเกาะ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ ณ ห้องอาหาร เชิญท่านทำบุญตักบาตรพระขี่เรือบิณฑบาตร (มื้อที่ 4) 
10.00 น. นำสัมภาระกลับลงแพลำเดิม ล่องกลับสู่เขื่อนพร้อมบริการอาหารกลางวันบนแพ (มื้อที่ 5) 
12.00 น. แพยนต์สำราญวังแก้วกลับถึงเขื่อนกิ่วลม โดยความสวัสดิภาพแล้วเปลี่ยนขึ้นรถ เดินทางสู่อุทยานฯแจ้ซ้อน 
13.00 น. นำท่านสู่ที่พักธารารินเมาเท่นวิลล์ แจ้ซ้อน ปรับเปลี่ยนอริยาบถแล้วเปลี่ยนชุดสวมใส่สบาย และกรุณานำผ้าเช็ดตัวเพื่ออาบน้ำแร่ 
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่บ้านป่าเหมี้ยง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านป่า การทำไร่ใบชา การหมักเหมี้ยง หมอนใบชา จากนั้นนำท่านสู่กิ่วฝิ่น ในอดีตเคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและฝิ่น เป็นเขตรอยต่อสองจังหวัดลำปางกับเชียงใหม่ สามารถมองเห็นภูมิประเทศสามจังหวัด 
17.00 น. กลับถึงอุทยานฯแจ้ซ้อน เชิญท่านอาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียด หรือนวดแผนไทย (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบปิ๊คนิคบริเวณกลางลานสนามหญ้า ณ ที่พัก ( มื้อที่ 6) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ลำปางและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ (วัดศรีหลวง(วัดชาวบ้าน) - หมู่บ้านทอผ้าโบราณ - ช้อปปิ้งเมืองลำปาง) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ( มื้อที่ 7) 
09.00 น. นำท่านสู่หมู่บ้านแจ้ซ้อนนมัสการวัดศรีหลวง ซึ่งสร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ชมการทอผ้าและการย้อมสีแบบโบราณ 
12.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองลำปาง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) 
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก 
22.30 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ลำปางและถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหารตามโปรแกรม

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ลำปาง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ลำปางนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------