แพ็คเกจทัวร์อยุธยา

แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือไหว้พระอยุธยาแพ็คเกจทัวร์ล่องเรือไหว้พระอยุธยา (1 วัน) 


หมายกำหนดการเดินทาง 
09.-0 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ ท่าเรือ 
1จ.00 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อนำทุกท่านล่องเรือไหว้พระประมาณ 3-4 วัด ดังนี้ 
- วัดท่าการ้อง 
- วัดพุทไธสวรรค์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือ 
- วัดกษัตราธาราชวรวิหาร 
- วัดนางกุย 
14.30 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ล่องเรือไหว้พระอยุธยาและเดินทางกลับไปยังฝั่ง… 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 00 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (บนเรือ) 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ล่องเรือไหว้พระอยุธยา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ล่องเรือไหว้พระอยุธยา นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------