แพ็คเกจทัวร์ชุมพร

แพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะแพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะ (
3 วัน 2 คืน)

วันแรก 
06.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
10.00 น. นำทุกท่านแวะอำเภอหัวหินเพื่อนำท่านซ๊อปปิ้งสัมผัสวิถีเก่าๆ แบบโบราณที่ “เพลินวาน” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น ศูนย์รวมความสุข สถานที่ซึ่งหยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวีถีหัวหินกาลก่อนสู่กาลปัจจุบัน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ.ประจวบครีขันธ์ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคา 
15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดชุมพร 
17.30 น. ถึงจังหวัดชุมพรนำทุกท่าน Check In เข้าที่พักที่ “99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท” 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
07.00 น. เดินไปเล่นน้ำที่ชายหาดและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
08.00 น. นำคณะท่านออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ เปลี่ยนพาหนะ ลงแพ พบกับความสนุกสนานและเสน่ห์ของสายน้ำเย็น ซึ่งไหลมาจากหุบเขาในสายน้ำพะโต๊ะซึ่งไหลตลอดทั้งปีพร้อมเก็บบรรยากาศ ธรรมชาติที่แสน สวยงามและสดชื่นระหว่างทางสามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
13.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านล่องแพชมธรรมชาติ สองฟากฝั่งของสายน้ำ 
15.30 น. นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ “99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท” พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ หาดทรายรี ซึ่งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จในกรมและอีกทั้งพระองค์ยังเป็นพระบิดาของกองทัพเรือไทยอีกด้วย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสักการะรูปเหมือน หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างทาง แวะซื้อของฝากเมืองเพชร ณ ร้านแม่กิมลั้ง 
20.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะและเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (99 เบย์รีสอร์ท หรือ ตะวัน รีสอร์ท) 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าล่องแพ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าไกด์และ Staff 
7. ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ล่องแพพะโต๊ะนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------