แพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรี

แพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรีแพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรี 
(2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ด VIP มุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี 
08.00 น. แวะนมัสการและทำบุญที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ต่อมาได้มีการบูรณะและทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
09.00 น. หลังจากนั้นนมัสการและทำบัญที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองวัดนี้เรียกสั้นๆว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี วัดนี้มีปรางค์องค์ใหญ่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
10.00 น. ออกเดินทางไปนมัสการและทำบัญต่อที่ วัดพระนอน ตั้งอยู่ที่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองเป็นวัดเก่าแก่สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ที่ปรักหักพังแล้วและได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ในสมัยปัจจุบันมีรูปปั้นพระนอนในลักษณะนอนหงาย สร้างเท่าขนาดคนจริงสมัยโบราณ ลักษณะเหมือนพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 
11.00 น. นำทุกท่านชม หอคอยบรรหาร-แจ่มใส อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตรชมทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรีบนหอคอย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
13.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอศรีประจันต์ ชมหมู่บ้านควายไทย ชมภาพวิถีชีวิต ชาวนาไทยที่บ้านควาย พยายาม ปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวนาไทย และ ได้จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย สมัยโบราณ 
15.30 น. จากนั้นออกเดินทางไปอำเภอสามชุกแวะชม ตลาด100ปีสามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา สามชุกชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม จุดที่น่าสนใจในตลาด อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบกบ้านโค๊ก ฯลฯ 
17.00 น. ออกเดินทางเข้าพักที่ “บึกฉวากรีสอร์” 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยชมบรรยายกาศภายในบึกฉวาก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
20.00 น. นำทุกท่านร่วมสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริมตลก และจับของขวัญในการเล่นกิจกรรม 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรีและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 
09.00 น. นำทุกท่านเข้าชม อุโมงค์ปลา (บึงฉวาก) แหล่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก คล้ายกับโลกบาดาลซึ่งเราสามารถเดินอยู่ใต้น้ำได้ ฝูงปลาน้ำจือหลากสีหลายชนิดแหวกว่ายอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ปลาเสือตอ ปลาบึก ปลาทรงเครื่อง และอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นปลาหายาก แต่ที่บึงฉวากแห่งนี้ มนุษย์กับเหล่ามัจฉาเหมือนจะสัมผัสกันได้ใกล้ชิดที่สุด 
10.30 น. เดินทางกลับที่พักพร้อมเก็บสัมภาระ 
11.00 น. Check out เดินทางออกกลับกรุงเทพๆ 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
15.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรีและเดินทางถึงกรุงเทพๆ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม : 
1. ค่าที่พัก 1 คืน (บึงฉวากรีสอร์ท) 
2. ค่ารถ โค้ด VIP 
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริม 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, 
ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรี 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์สุพรรณบุรีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------